Visa allt om Bergsun Sport Aktiebolag
Visa allt om Bergsun Sport Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 129 0 0 0 0 30 922 18 798 17 614 16 232 16 232
Övrig omsättning 17 6 36 - 134 14 5 11 8 8
Rörelseresultat (EBIT) 51 6 20 -18 112 3 272 1 395 413 147 335
Resultat efter finansnetto 837 6 19 -18 163 3 184 1 317 246 486 162
Årets resultat 826 137 13 -18 98 1 745 698 176 522 116
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 577 791 791 791 791 444 566 615 710 588
Omsättningstillgångar 2 253 1 712 2 887 2 914 3 435 7 198 7 863 6 416 7 018 7 095
Tillgångar 2 830 2 503 3 678 3 705 4 226 7 643 8 429 7 031 7 728 7 683
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 687 2 361 2 424 2 412 2 930 3 331 2 336 2 298 2 222 1 801
Obeskattade reserver 61 61 1 233 1 233 1 233 1 216 432 85 102 140
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 241 436 616 811 976
Kortfristiga skulder 83 82 21 61 63 2 854 5 225 4 032 4 593 4 766
Skulder och eget kapital 2 830 2 503 3 678 3 705 4 226 7 643 8 429 7 031 7 728 7 683
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 - 577 889 764 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 3 233 1 489 1 426 1 324 1 369
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 1 189 835 1 072 1 008 1 059
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 0 0 550 330 100 100
Omsättning 146 6 36 0 134 30 936 18 803 17 625 16 240 16 240
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - - 0 0 8 6 7 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 3 865 3 133 2 516 2 319 2 029
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - 570 489 482 455 405
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 51 6 20 -18 112 3 478 1 490 544 330 536
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - 64,50% 6,72% 8,51% 0,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 37,14% - - - - 42,81% 16,55% 5,90% 9,20% 4,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 814,73% - - - - 10,58% 7,42% 2,36% 4,38% 2,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% - - - - 43,10% 43,70% 41,02% 40,96% 42,09%
Rörelsekapital/omsättning 1 682,17% - - - - 14,05% 14,03% 13,53% 14,94% 14,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 96,63% 96,23% 92,05% 91,06% 90,84% 55,31% 31,49% 33,55% 29,70% 24,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 714,46% 2 087,80% 13 747,62% 4 777,05% 5 452,38% 252,21% 31,50% 15,23% 19,12% 16,03%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...