Visa allt om Fotografen Mats Holm AB
Visa allt om Fotografen Mats Holm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 439 538 538 1 015 1 134 1 182 1 391 1 360 1 515 1 518
Övrig omsättning 884 94 195 169 91 81 83 40 36 43
Rörelseresultat (EBIT) 806 -167 19 92 -80 -52 1 162 272 196
Resultat efter finansnetto 848 -144 36 101 -69 -34 10 177 235 128
Årets resultat 553 35 63 88 8 0 4 67 70 68
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 83 489 585 680 761 822 888 1 032 1 144 1 265
Omsättningstillgångar 886 285 350 570 624 666 673 510 529 474
Tillgångar 969 774 936 1 251 1 385 1 488 1 561 1 542 1 672 1 739
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 673 396 361 298 410 402 403 399 351 301
Obeskattade reserver 137 0 191 241 261 338 377 382 298 164
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 335 341 529 429 473 508 543 715 934
Kortfristiga skulder 158 43 43 182 285 275 274 219 308 340
Skulder och eget kapital 969 774 936 1 251 1 385 1 488 1 561 1 542 1 672 1 739
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 319 260 237 233 233
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 116 29 260 390 70 199 115 129 112
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 47 21 110 183 178 208 158 189 167
Utdelning till aktieägare 500 276 0 0 0 0 0 0 20 20
Omsättning 1 323 632 733 1 184 1 225 1 263 1 474 1 400 1 551 1 561
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 439 538 538 508 567 591 696 680 758 759
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 16 169 55 193 289 288 327 236 252 259
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 837 -70 114 196 25 47 104 288 412 337
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -18,40% 0,00% -47,00% -10,49% -4,06% -15,03% 2,28% -10,23% -0,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 87,82% -17,18% 5,34% 9,35% -3,54% -0,74% 1,60% 12,84% 17,88% 11,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 193,85% -24,72% 9,29% 11,53% -4,32% -0,93% 1,80% 14,56% 19,74% 13,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 84,28% 85,50% 72,12% 82,76% 82,36% 83,76% 84,97% 84,85% 87,33% 82,41%
Rörelsekapital/omsättning 165,83% 44,98% 57,06% 38,23% 29,89% 33,08% 28,68% 21,40% 14,59% 8,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,48% 51,16% 54,49% 38,85% 43,49% 43,76% 43,62% 44,13% 33,83% 24,10%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 541,14% 588,37% 734,88% 292,31% 211,23% 233,09% 228,47% 216,89% 159,09% 123,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...