Visa allt om DISAB Vacuum Technology AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 180 300 158 623 153 883 106 984 127 492 127 226 122 726 120 591 110 886 105 079
Övrig omsättning - - 372 9 - - - 480 360 360
Rörelseresultat (EBIT) 12 231 8 808 11 227 -3 990 -4 949 -2 372 -6 381 1 554 -2 952 1 002
Resultat efter finansnetto 28 873 16 207 15 648 -2 401 -3 756 -3 083 -8 119 318 -3 935 400
Årets resultat 20 519 10 434 8 543 1 784 2 022 240 -6 086 174 -2 317 6 472
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 46 321 35 456 37 028 28 113 28 135 29 325 29 737 33 978 36 781 37 469
Omsättningstillgångar 69 256 66 923 63 092 52 920 39 335 46 954 69 722 52 144 59 401 51 448
Tillgångar 115 577 102 379 100 120 81 033 67 470 76 279 99 459 86 122 96 182 88 917
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 46 861 44 342 45 158 36 615 34 831 32 809 32 569 32 947 33 179 33 580
Obeskattade reserver 5 737 3 381 1 750 0 0 0 0 0 0 937
Avsättningar (tkr) 669 664 489 999 1 322 881 500 595 331 547
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 6 710 10 370
Kortfristiga skulder 62 310 53 992 52 723 43 419 31 317 42 589 66 390 52 580 55 962 43 483
Skulder och eget kapital 115 577 102 379 100 120 81 033 67 470 76 279 99 459 86 122 96 182 88 917
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 2 383 2 181 2 084 2 635 1 208 2 146 2 474 2 208 1 998 2 223
Varav tantiem till styrelse & VD 229 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 24 075 19 474 18 525 17 829 17 950 16 211 17 717 16 273 15 910 15 275
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 12 882 10 180 9 755 8 184 8 579 7 780 8 742 8 235 7 144 8 022
Utdelning till aktieägare 12 000 18 000 11 250 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 180 300 158 623 154 255 106 993 127 492 127 226 122 726 121 071 111 246 105 439
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 51 46 43 43 44 43 44 43 42 42
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 535 3 448 3 579 2 488 2 898 2 959 2 789 2 804 2 640 2 502
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 771 692 706 666 630 608 658 621 596 608
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 547 8 808 11 353 -3 790 -4 754 -2 025 -6 030 1 922 -2 782 1 166
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,67% 3,08% 43,84% -16,09% 0,21% 3,67% 1,77% 8,75% 5,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,14% 16,00% 15,89% -2,53% -4,09% -2,46% -6,37% 1,81% -3,25% 1,14%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,12% 10,33% 10,34% -1,92% -2,16% -1,47% -5,16% 1,29% -2,82% 0,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,69% 24,48% 26,53% 23,45% 23,92% 23,60% 22,62% 23,49% 21,07% 25,31%
Rörelsekapital/omsättning 3,85% 8,15% 6,74% 8,88% 6,29% 3,43% 2,71% -0,36% 3,10% 7,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,42% 45,89% 46,47% 45,19% 51,62% 43,01% 32,75% 38,26% 34,50% 38,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 50,93% 71,51% 65,15% 77,32% 67,36% 48,55% 61,08% 62,41% 57,25% 50,24%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...