Visa allt om Två Tullar Konstruktion & Förvaltning AB
Visa allt om Två Tullar Konstruktion & Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 181 326 531 562 180 107 201 1 153 2 009 2 559
Övrig omsättning - - 150 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 49 46 -12 -45 72 84 90 375 100 95
Resultat efter finansnetto -2 601 907 -41 61 89 96 93 375 107 106
Årets resultat -2 615 905 -41 48 65 71 68 273 70 73
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 397 286 0 0 300 300 300 0 36 48
Omsättningstillgångar 1 898 1 640 1 122 1 268 696 674 558 860 575 561
Tillgångar 11 294 1 926 1 122 1 268 996 975 859 860 610 609
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 219 1 832 929 970 921 857 785 717 445 375
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 75 92 194 298 75 118 73 142 166 235
Skulder och eget kapital 11 294 1 926 1 122 1 268 996 975 859 860 610 609
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 12 407
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 333 299 0 0 8 165 484 123
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 125 66 0 0 2 10 105 168
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 181 326 681 562 180 107 201 1 153 2 009 2 559
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 2 3 1 1 1 2 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 266 187 180 107 201 577 670 853
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 231 129 - - 10 93 205 237
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 62 46 -12 -45 72 84 90 391 119 120
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -44,48% -38,61% -5,52% 212,22% 68,22% - -82,57% -42,61% -21,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -23,03% 47,09% -1,07% 4,89% 9,04% 9,74% 10,71% 43,72% 17,70% 17,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1 437,02% 278,22% -2,26% 11,03% 50,00% 88,79% 45,77% 32,61% 5,38% 4,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,91% 47,24% 90,02% 100,00% 100,00% 95,33% 73,63% 64,53% 53,26% 44,04%
Rörelsekapital/omsättning 1 007,18% 474,85% 174,76% 172,60% 345,00% 519,63% 241,29% 62,27% 20,36% 12,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,34% 95,12% 82,80% 76,50% 92,47% 87,90% 91,39% 83,37% 72,95% 61,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 530,67% 1 782,61% 578,35% 425,50% 928,00% 571,19% 764,38% 605,63% 346,39% 238,72%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...