Visa allt om MEGUFO AB
Visa allt om MEGUFO AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 22 286 21 690 22 015 24 459 29 214 27 695 31 528 29 093 28 555 28 783
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 86 -185 -250 -238 78 272 486 458 295 580
Resultat efter finansnetto 87 -183 -249 -244 35 74 263 176 -92 268
Årets resultat 1 -6 -10 -11 224 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 653 1 047 1 328 1 736 1 732 2 803 3 831 4 962 6 114 6 080
Omsättningstillgångar 5 657 5 250 5 399 6 903 8 231 6 669 9 866 7 692 6 111 8 843
Tillgångar 7 310 6 297 6 727 8 639 9 963 9 472 13 697 12 654 12 225 14 922
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 337 336 342 352 363 139 139 139 139 139
Obeskattade reserver 686 600 777 1 016 1 249 1 516 1 441 1 178 1 003 1 095
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 400 2 795 3 655 4 515 5 375
Kortfristiga skulder 6 287 5 361 5 608 7 271 8 351 6 417 9 322 7 682 6 569 8 314
Skulder och eget kapital 7 310 6 297 6 727 8 639 9 963 9 472 13 697 12 654 12 225 14 922
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 360 1 316 1 433 1 328 1 249 1 213 1 255 1 540 1 115
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - 562 490 464 431 407 407 476 574 429
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 286 21 690 22 015 24 459 29 214 27 695 31 528 29 093 28 555 28 783
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 429 7 230 7 338 8 153 9 738 9 232 10 509 9 698 7 139 9 594
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 640 677 623 685 647 591 540 570 281 515
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 322 146 159 229 1 282 1 473 1 675 1 652 1 340 1 611
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,75% -1,48% -9,99% -16,28% 5,48% -12,16% 8,37% 1,88% -0,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,19% -2,91% -3,70% -2,74% 0,79% 2,90% 3,55% 3,65% 2,54% 4,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,39% -0,84% -1,13% -0,97% 0,27% 0,99% 1,54% 1,59% 1,09% 2,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,28% 20,31% 17,23% 16,07% 16,72% 16,96% 14,21% 15,82% 16,02% 15,80%
Rörelsekapital/omsättning -2,83% -0,51% -0,95% -1,50% -0,41% 0,91% 1,73% 0,03% -1,60% 1,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,93% 12,77% 14,09% 13,25% 12,88% 13,26% 8,77% 7,96% 7,04% 6,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 89,98% 97,93% 96,27% 94,94% 98,56% 103,93% 105,84% 100,13% 93,03% 106,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...