Visa allt om Alten Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 1 356 265 1 225 501 1 560 073 1 404 533 1 172 495 994 584 894 115 934 290 901 587 734 670
Övrig omsättning 715 56 360 1 144 2 383 1 959 1 212 3 019 4 239 1 160 2 745
Rörelseresultat (EBIT) 73 679 -6 216 94 873 84 193 79 528 67 797 42 467 67 023 71 675 86 046
Resultat efter finansnetto 73 471 -6 710 92 701 82 785 79 548 70 207 41 392 67 974 73 818 86 145
Årets resultat 53 390 -8 867 68 539 59 412 58 503 51 948 29 721 85 399 39 482 44 262
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 114 993 - 193 940 200 806 90 671 85 350 102 441 75 371 86 445 222 623
Omsättningstillgångar 512 825 462 744 543 763 453 075 430 328 398 082 351 160 385 862 391 005 244 518
Tillgångar 627 818 639 788 737 703 653 881 520 999 483 432 453 601 461 233 477 450 467 141
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 349 625 308 440 317 307 248 768 199 467 210 964 206 016 223 295 213 163 183 758
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 11 271 0 566 47 442 23 704
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 17 606 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 47 200 45 000 0 0 0 97 598 598
Kortfristiga skulder 278 193 331 348 373 196 360 113 321 532 261 197 229 979 237 275 216 247 259 081
Skulder och eget kapital 627 818 639 788 737 703 653 881 520 999 483 432 453 601 461 233 477 450 467 141
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 1 800 2 366 2 157 2 416 2 048 0 691 2 143 2 217 2 099
Varav tantiem till styrelse & VD 1 250 780 715 - 1 000 - - 0 833 434
Löner till övriga anställda 628 857 653 067 779 631 729 604 601 915 504 177 464 536 455 081 399 273 370 776
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader 282 349 294 898 345 053 324 090 257 860 217 116 186 613 189 647 176 527 136 304
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 15 500 70 000 47 000 0 76 513 12 925
Omsättning 1 356 980 1 281 861 1 561 217 1 406 916 1 174 454 995 796 897 134 938 529 902 747 737 415
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 319 1 453 1 640 1 592 1 280 1 157 1 109 1 124 1 054 861
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 028 843 951 882 916 860 806 831 855 853
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 703 660 700 677 685 634 602 600 621 609
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 100 964 11 443 112 172 97 955 90 862 79 103 55 508 79 200 83 040 86 699
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 10,67% -21,45% 11,07% 19,79% 17,89% 11,24% -4,30% 3,63% 22,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,85% -0,71% 12,95% 12,89% 15,36% 14,56% 9,19% 14,85% 15,52% 18,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,49% -0,37% 6,12% 6,00% 6,82% 7,08% 4,66% 7,33% 8,22% 12,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,30% 10,72% 10,93% 6,62% 9,28% 13,76% 13,55% 15,90% 19,38% -1,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,69% 48,21% 43,01% 38,04% 38,29% 45,46% 45,42% 48,51% 52,40% 43,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 184,34% 139,65% 145,70% 125,81% 132,95% 150,69% 152,68% 162,44% 180,19% 94,38%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!