Visa allt om Aktiebolaget Selfinans
Visa allt om Aktiebolaget Selfinans

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 327 1 098 1 064 3 455 9 503 12 430 4 820 11 370 19 266 25 676
Övrig omsättning 194 2 - - 1 195 2 12 - -
Rörelseresultat (EBIT) -568 -922 -930 -530 -289 434 -628 -462 -1 204 906
Resultat efter finansnetto 1 512 430 -368 -460 -256 420 -581 -473 -1 176 917
Årets resultat 1 475 430 -368 -460 -256 420 -581 -473 -840 655
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 400 298 445 481 546 664 232 1 007 1 120 1 239
Omsättningstillgångar 8 635 7 542 7 332 8 172 8 927 9 189 8 977 10 485 11 041 13 815
Tillgångar 9 035 7 841 7 777 8 653 9 473 9 853 9 209 11 492 12 161 15 055
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 359 7 285 7 255 8 123 8 783 9 239 8 820 10 400 10 874 13 214
Obeskattade reserver 22 0 0 0 0 0 0 0 0 336
Avsättningar (tkr) 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 239 197 197 197 333 377 197 897 897 897
Kortfristiga skulder 350 360 325 334 357 236 193 195 391 609
Skulder och eget kapital 9 035 7 841 7 777 8 653 9 473 9 853 9 209 11 492 12 161 15 055
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 399 390 360 155
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 864 862 839 865 848 369 360 360 300
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 380 381 370 377 360 336 336 341 207
Utdelning till aktieägare 5 000 200 400 200 200 200 0 1 000 0 1 500
Omsättning 1 521 1 100 1 064 3 455 9 504 12 625 4 822 11 382 19 266 25 676
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 664 549 532 1 728 4 752 6 215 2 410 5 685 9 633 12 838
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 723 670 657 642 662 644 603 579 574 354
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -544 -776 -776 -399 -171 552 -513 -349 -1 085 1 037
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,86% 3,20% -69,20% -63,64% -23,55% 157,88% -57,61% -40,98% -24,96% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,79% 5,50% -3,41% -5,20% -2,54% 4,46% -6,29% -3,99% -9,59% 6,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 114,32% 39,25% -24,91% -13,02% -2,54% 3,53% -12,01% -4,04% -6,05% 3,59%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 39,83% 17,12% 16,80% 24,52% 100,00% 4,37% 8,70%
Rörelsekapital/omsättning 624,34% 654,10% 658,55% 226,86% 90,18% 72,03% 182,24% 90,50% 55,28% 51,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 92,71% 92,91% 93,29% 93,87% 92,72% 93,77% 95,78% 90,50% 89,42% 89,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 467,14% 2 095,00% 2 256,00% 102,40% 127,45% 274,15% 258,03% 445,13% 90,79% 433,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...