Visa allt om Balder Toys Ett AB
Visa allt om Balder Toys Ett AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 12 362 12 798 12 898 12 898 12 898 12 898 12 898 0 3 383 3 441
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 4 755 5 937 6 942 7 175 7 177 7 330 7 389 -69 -34 3 387
Resultat efter finansnetto 6 552 7 684 8 420 6 756 6 784 11 962 18 713 -171 981 3 739
Årets resultat 5 942 3 801 4 419 6 516 3 002 6 139 19 939 -171 528 2 899
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 161 951 166 472 177 454 170 682 175 813 171 492 175 771 0 0 0
Omsättningstillgångar 118 766 100 809 82 793 83 302 82 446 181 443 169 699 16 037 30 312 29 361
Tillgångar 280 717 267 281 260 247 253 984 258 259 352 935 345 470 16 037 30 312 29 361
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 252 343 246 402 221 831 217 412 210 896 207 894 201 755 15 776 29 009 28 481
Obeskattade reserver 17 348 19 063 16 856 14 162 11 374 9 072 5 485 246 246 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 21 252 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 20 775 0 25 999 129 116 133 774 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 026 1 815 785 1 158 9 990 6 853 4 456 15 1 057 881
Skulder och eget kapital 280 717 267 281 260 247 253 984 258 259 352 935 345 470 16 037 30 312 29 361
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - 0 - 0 - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - 0 - 0 - - -
Utdelning till aktieägare 54 000 0 0 0 0 0 0 0 13 062 0
Omsättning 12 362 12 798 12 898 12 898 12 898 12 898 12 898 0 3 383 3 441
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - - - 0 - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 9 275 10 457 11 380 11 454 11 456 11 609 11 668 -69 -34 3 387
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,41% -0,78% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - -100,00% -1,69% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,34% 2,88% 3,24% 2,67% 3,55% 4,16% 6,31% - 3,24% 14,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 53,04% 60,07% 65,35% 52,66% 71,16% 113,93% 168,97% - 29,00% 120,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - -0,09% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 871,54% 773,51% 635,82% 636,87% 561,76% 1 353,62% 1 281,15% - 864,77% 827,67%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 94,71% 97,75% 90,29% 89,71% 84,91% 60,80% 59,57% 99,48% 96,29% 97,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 077,14% 5 554,21% 10 546,88% 7 193,61% 825,29% 2 647,64% 3 808,33% 106 913,33% 2 867,74% 2 948,47%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...