Visa allt om EDAG Engineering AB
Visa allt om EDAG Engineering AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 53 357 69 594 84 964 70 806 105 494 101 354 94 852 65 404 93 790 76 520
Övrig omsättning 1 093 1 248 220 378 305 550 72 379 841 336
Rörelseresultat (EBIT) -4 686 79 3 201 -269 14 498 14 892 6 328 3 101 10 504 9 332
Resultat efter finansnetto -4 657 144 5 103 -151 14 680 15 153 6 407 3 326 10 734 9 669
Årets resultat -3 690 81 3 921 2 458 10 765 11 082 6 101 2 252 4 652 7 557
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 154 369 462 2 017 2 132 2 065 1 715 2 865 5 039 7 614
Omsättningstillgångar 26 677 40 814 44 914 39 142 51 700 45 099 49 595 38 719 38 008 34 253
Tillgångar 27 831 41 183 45 376 41 159 53 833 47 164 51 310 41 584 43 048 41 868
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 251 30 940 30 860 26 939 33 672 29 262 27 145 21 045 18 793 23 615
Obeskattade reserver 0 0 0 0 3 361 3 361 3 361 5 706 6 253 3 065
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 10 581 10 243 14 517 14 220 16 800 14 541 20 804 14 833 18 002 15 188
Skulder och eget kapital 27 831 41 183 45 376 41 159 53 833 47 164 51 310 41 584 43 048 41 868
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 430 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 36 368 42 367 36 094 46 285 42 363 35 878 30 241 41 777 37 176
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 15 645 17 066 14 827 18 707 17 218 14 381 12 102 16 736 15 585
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 9 191 6 355 8 965 0 0 9 474
Omsättning 54 450 70 842 85 184 71 184 105 799 101 904 94 924 65 783 94 631 76 856
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 74 92 88 90 108 97 84 80 99 108
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 721 756 966 787 977 1 045 1 129 818 947 709
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 628 579 683 571 609 622 602 532 599 494
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -4 504 254 3 350 -148 14 899 15 466 7 494 5 500 12 999 11 851
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -23,33% -18,09% 20,00% -32,88% 4,08% 6,85% 45,02% -30,27% 22,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -16,66% 0,35% 11,28% -0,32% 27,28% 32,17% 12,50% 8,14% 25,76% 23,24%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -8,69% 0,21% 6,02% -0,19% 13,92% 14,97% 6,76% 5,17% 11,82% 12,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 30,17% 43,93% 35,78% 35,20% 33,08% 30,15% 30,35% 36,52% 21,33% 24,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,98% 75,13% 68,01% 65,45% 67,15% 67,30% 57,73% 60,72% 54,11% 61,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 252,12% 398,46% 309,39% 275,26% 307,74% 310,15% 238,39% 261,03% 211,13% 225,53%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...