Visa allt om Aktiebolaget Gert Nilsson & Söner
Visa allt om Aktiebolaget Gert Nilsson & Söner

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 868 562 1 311 1 169 969 1 667 1 481 1 681 2 964 2 891
Övrig omsättning - - 55 - 69 - - 19 55 -
Rörelseresultat (EBIT) -209 -277 187 110 1 -56 -84 -56 102 459
Resultat efter finansnetto -210 -276 188 111 9 -71 -111 -85 99 442
Årets resultat -198 1 3 8 4 -5 10 21 3 308
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 254 424 593 644 570 668 901 1 136 1 418 564
Omsättningstillgångar 538 596 766 411 417 687 626 521 660 964
Tillgångar 792 1 020 1 359 1 055 987 1 355 1 528 1 657 2 078 1 528
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 535 733 733 730 722 718 723 734 712 710
Obeskattade reserver 0 12 289 105 5 0 66 192 307 215
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 326 314 452 500 10
Kortfristiga skulder 256 275 337 220 260 311 424 279 558 594
Skulder och eget kapital 792 1 020 1 359 1 055 987 1 355 1 528 1 657 2 078 1 528
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 357 296 476 439 376 741 641
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 226 207 419 0 0 0 3 59 28 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 107 93 150 118 124 174 169 156 236 179
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0
Omsättning 868 562 1 366 1 169 1 038 1 667 1 481 1 700 3 019 2 891
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 434 281 656 585 485 834 741 560 988 964
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 168 155 287 247 213 327 306 200 336 273
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -40 -108 308 211 100 177 175 226 361 822
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 54,45% -57,13% 12,15% 20,64% -41,87% 12,56% -11,90% -43,29% 2,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -26,39% -26,96% 13,83% 10,52% 1,01% -3,91% -5,50% -3,26% 5,49% 30,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -24,08% -48,93% 14,34% 9,50% 1,03% -3,18% -5,67% -3,21% 3,85% 15,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 99,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 32,49% 57,12% 32,72% 16,34% 16,20% 22,56% 13,64% 14,40% 3,44% 12,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 67,55% 72,78% 70,52% 76,53% 73,52% 52,99% 50,50% 52,64% 44,90% 56,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 199,22% 208,36% 225,82% 184,55% 158,46% 219,29% 146,46% 184,95% 117,38% 161,45%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...