Visa allt om Nittorps Bil & Maskin AB
Visa allt om Nittorps Bil & Maskin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 039 1 011 1 915 1 517 2 820 1 963 1 615 1 666 2 408 3 673
Övrig omsättning 2 - - - - - - 865 47 12
Rörelseresultat (EBIT) 78 214 487 390 503 324 178 997 150 191
Resultat efter finansnetto 78 214 490 398 517 345 183 1 027 148 168
Årets resultat 239 167 381 219 286 254 135 742 107 120
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 5 11 16 22 10 20 31 329 355
Omsättningstillgångar 2 003 2 100 2 141 2 058 1 857 1 428 1 483 1 720 801 983
Tillgångar 2 003 2 105 2 152 2 074 1 878 1 438 1 503 1 751 1 129 1 338
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 745 1 662 1 651 1 420 1 346 1 186 1 079 1 364 809 762
Obeskattade reserver 0 229 229 229 129 0 0 0 3 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 257 214 272 425 404 253 424 387 317 573
Skulder och eget kapital 2 003 2 105 2 152 2 074 1 878 1 438 1 503 1 751 1 129 1 338
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 191 194 177 391 399
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 190 190 190 189 192 0 0 0 43 250
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 31 20 27 26 27 28 27 58 153 209
Utdelning till aktieägare 161 156 156 150 144 126 147 420 188 60
Omsättning 1 041 1 011 1 915 1 517 2 820 1 963 1 615 2 531 2 455 3 685
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 520 506 958 759 1 410 982 808 833 1 204 1 224
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 111 105 109 109 110 110 112 118 299 295
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 83 219 492 395 515 334 189 1 012 207 242
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,77% -47,21% 26,24% -46,21% 43,66% 21,55% -3,06% -30,81% -34,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,89% 10,21% 22,77% 19,19% 27,53% 24,06% 12,18% 58,71% 13,73% 14,57%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,51% 21,27% 25,59% 26,24% 18,33% 17,63% 11,33% 61,70% 6,44% 5,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,91% 58,85% 46,32% 52,01% 34,57% 37,34% 38,02% 38,60% 52,03% 48,19%
Rörelsekapital/omsättning 168,05% 186,55% 97,60% 107,65% 51,52% 59,86% 65,57% 80,01% 20,10% 11,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 87,12% 87,44% 85,02% 76,60% 76,73% 82,48% 71,79% 77,90% 71,85% 57,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 739,69% 920,09% 743,01% 449,41% 433,91% 514,62% 314,86% 400,26% 193,38% 130,89%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...