Visa allt om Spelaren Holding AB
Visa allt om Spelaren Holding AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 109 522 96 737 87 289 105 229 94 886 99 455 85 664 74 351 108 032 114 945
Övrig omsättning 1 470 995 91 1 161 835 138 569 260 373 618
Rörelseresultat (EBIT) 9 570 4 751 4 581 10 310 3 400 11 786 5 463 2 617 20 341 25 054
Resultat efter finansnetto 19 575 5 102 6 405 10 982 4 962 13 573 5 774 2 962 23 605 27 305
Årets resultat 17 365 1 867 4 990 8 340 3 806 9 671 3 506 2 285 16 878 19 454
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 584 59 775 80 847 78 055 60 675 36 679 29 884 28 593 29 333 28 233
Omsättningstillgångar 126 757 98 610 81 105 75 630 84 122 107 028 103 030 102 718 110 916 98 884
Tillgångar 145 341 158 385 161 952 153 685 144 797 143 707 132 913 131 311 140 249 127 117
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 144 492 137 128 139 259 136 109 127 770 126 964 120 293 119 787 120 502 106 624
Minoritetsintressen 0 0 722 508 346 291 50 9 9 9
Avsättningar (tkr) 0 3 308 2 937 1 941 1 446 684 779 1 504 3 657 5 109
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 849 17 948 19 034 15 126 15 235 15 769 11 791 10 011 16 080 15 374
Skulder och eget kapital 145 341 158 385 161 952 153 685 144 797 143 707 132 913 131 311 140 249 127 117
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 338 368 913 850 855 900 366 366 366 366
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 20 735 25 637 23 541 23 245 24 025 20 824 18 379 17 886 18 692 18 039
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 850 9 609 8 730 9 078 8 935 7 924 6 821 6 888 7 355 7 854
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 110 992 97 732 87 380 106 390 95 721 99 593 86 233 74 611 108 405 115 563
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 65 71 68 72 71 65 57 58 63 65
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 685 1 362 1 284 1 462 1 336 1 530 1 503 1 282 1 715 1 768
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 522 525 506 473 482 474 468 449 436 412
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 278 12 625 10 074 19 704 11 729 19 552 12 679 9 435 26 487 30 945
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,22% 10,82% -17,05% 10,90% -4,59% 16,10% 15,22% -31,18% -6,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 13,47% 3,22% 3,96% 7,18% 3,44% 9,44% 4,35% 2,32% 16,85% 21,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,87% 5,28% 7,34% 10,49% 5,26% 13,65% 6,74% 4,09% 21,87% 23,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 58,68% 64,68% 66,88% 97,20% 95,60% 94,90% 93,44% 92,94% 94,99% 94,08%
Rörelsekapital/omsättning 114,96% 83,38% 71,11% 57,50% 72,60% 91,76% 106,51% 124,69% 87,79% 72,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,42% 86,58% 85,99% 88,56% 88,24% 88,35% 90,51% 91,22% 85,92% 83,88%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 14 811,54% 543,12% 417,93% 486,76% 532,12% 662,05% 847,74% 997,93% 674,70% 626,75%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -447 -44 -34 -35 -35 -35 -31 -29 -32 -21
Resultat efter finansnetto 90 474 59 958 -67 19 -32 9 968 2 934 2 940 4 752 -122
Årets resultat 90 419 59 958 175 19 -32 9 968 2 934 2 940 4 589 -122
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 043 17 237 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000 9 000
Omsättningstillgångar 136 968 46 353 405 8 455 2 438 5 470 393 243 252 396
Tillgångar 144 011 63 590 9 405 17 455 11 438 14 470 9 393 9 243 9 252 9 396
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 143 991 63 572 7 615 11 440 11 421 14 452 7 484 7 550 7 610 6 021
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 17 1 790 6 015 17 17 1 909 1 693 1 641 3 375
Skulder och eget kapital 144 011 63 590 9 405 17 455 11 438 14 470 9 393 9 243 9 252 9 396
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 94 683 10 000 4 000 4 000 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Omsättning 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -447 -44 -34 -35 -35 -35 -31 -29 -32 -21
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 62,83% - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 56 195,65% - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,17% - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning 85 061,49% - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,99% 99,97% 80,97% 65,54% 99,85% 99,88% 79,68% 81,68% 82,25% 64,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 715 584,21% 272 664,71% 22,63% 140,57% 14 341,18% 32 176,47% 20,59% 14,35% 15,36% 11,73%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...