Visa allt om ROSLAGSRÖR Aktiebolag
Visa allt om ROSLAGSRÖR Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 909 1 361 1 811 1 234 1 483 1 036 2 203 3 276 1 848 4 069
Övrig omsättning - - - 20 - - - - 51 -
Rörelseresultat (EBIT) -309 -164 54 -89 -214 -193 -155 186 -95 327
Resultat efter finansnetto -310 -164 54 -88 -209 -190 -155 197 -59 344
Årets resultat -310 -164 54 -88 -209 -190 -101 176 -6 272
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
Omsättningstillgångar 427 763 927 1 049 968 1 242 1 377 1 824 2 219 2 079
Tillgångar 427 763 927 1 049 968 1 242 1 377 1 826 2 223 2 085
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 210 520 684 630 718 927 1 237 1 465 1 409 1 506
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 54 104 157
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 208 236 243 419 251 316 140 307 711 423
Skulder och eget kapital 427 763 927 1 049 968 1 242 1 377 1 826 2 223 2 085
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 288 314 437 400 498
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 336 374 416 389 375 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 174 178 190 189 177 164 182 195 187 184
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 120 127 120 91
Omsättning 909 1 361 1 811 1 254 1 483 1 036 2 203 3 276 1 899 4 069
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 909 1 361 1 811 1 234 1 483 1 036 2 203 1 638 924 2 035
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 529 569 617 586 563 464 505 323 298 348
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -309 -164 54 -89 -214 -193 -153 188 -93 364
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -33,21% -24,85% 46,76% -16,79% 43,15% -52,97% -32,75% 77,27% -54,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -72,37% -21,49% 5,83% -8,39% -21,59% -15,06% -11,11% 10,84% -2,65% 16,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -33,99% -12,05% 2,98% -7,13% -14,09% -18,05% -6,95% 6,04% -3,19% 8,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,13% 47,76% 69,24% 45,38% 41,74% 41,12% 31,55% 35,26% 37,39% 32,07%
Rörelsekapital/omsättning 24,09% 38,72% 37,77% 51,05% 48,35% 89,38% 56,15% 46,31% 81,60% 40,70%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,18% 68,15% 73,79% 60,06% 74,17% 74,64% 89,83% 82,36% 66,75% 77,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 205,29% 323,31% 381,48% 170,17% 320,32% 337,97% 983,57% 563,19% 306,75% 491,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...