Visa allt om Colormix i Malmö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 361 519 33 502 45 223 43 774 39 989 38 863 40 921 35 852 32 768
Övrig omsättning - - 384 213 30 63 3 - 85 -
Rörelseresultat (EBIT) -975 -988 277 2 537 1 153 3 657 2 925 2 785 2 443 1 152
Resultat efter finansnetto -993 -1 005 7 250 2 476 1 047 3 558 2 828 2 608 2 229 878
Årets resultat 5 435 627 8 163 1 381 1 992 2 155 1 565 1 392 1 190 448
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 252 4 492 4 757 6 169 4 572 3 815 2 947 2 906 3 075 3 117
Omsättningstillgångar 16 725 12 219 19 988 15 114 18 066 18 061 14 612 14 762 13 063 11 419
Tillgångar 20 977 16 712 24 745 21 283 22 638 21 876 17 559 17 667 16 138 14 536
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 755 11 419 13 372 7 609 8 628 7 536 5 982 4 867 3 776 2 777
Obeskattade reserver 1 515 1 515 1 235 2 540 1 880 3 431 2 656 2 026 1 346 766
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 000 3 281 3 533 3 785 4 037 4 289 2 541 2 637 2 733 2 579
Kortfristiga skulder 2 708 497 6 605 7 350 8 093 6 621 6 381 8 137 8 283 8 415
Skulder och eget kapital 20 977 16 712 24 745 21 283 22 638 21 876 17 559 17 667 16 138 14 536
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 - 1 128 825 765
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 5 056 5 240 3 803 3 503 2 371 2 133 1 893
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - 0 2 495 2 548 1 939 1 883 1 362 1 258 1 042
Utdelning till aktieägare 2 250 2 100 2 580 2 400 2 400 900 600 450 300 0
Omsättning 361 519 33 886 45 436 43 804 40 052 38 866 40 921 35 937 32 768
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 12 13 14 13 12 12 11 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 120 173 2 792 3 479 3 127 3 076 3 239 3 410 3 259 4 096
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 303 284 558 591 572 454 461 436 410 515
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -735 -748 570 2 846 1 435 3 877 3 054 2 960 2 635 1 326
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -30,44% -98,45% -25,92% 3,31% 9,47% 2,90% -5,03% 14,14% 9,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,43% -5,66% 29,49% 11,93% 5,09% 16,72% 16,70% 15,77% 15,14% 7,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -257,34% -182,27% 21,78% 5,61% 2,63% 9,15% 7,55% 6,81% 6,82% 3,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 29,71% 30,87% 29,65% 32,17% 30,44% 28,39% 28,48% 25,90%
Rörelsekapital/omsättning 3 882,83% 2 258,57% 39,95% 17,17% 22,78% 28,61% 21,18% 16,19% 13,33% 9,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 75,97% 75,40% 57,93% 45,06% 44,59% 46,68% 45,22% 36,00% 29,55% 22,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 617,61% 2 458,55% 178,36% 103,90% 112,69% 150,20% 123,84% 100,32% 79,79% 72,34%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...