Visa allt om Skärlinge gård Aktiebolag
Visa allt om Skärlinge gård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-06
Nettoomsättning 1 334 1 699 1 558 1 276 1 879 1 408 1 427 1 061 1 609 1 809
Övrig omsättning 1 697 1 376 959 967 939 933 877 856 481 472
Rörelseresultat (EBIT) 456 -474 -1 026 -1 502 -475 -639 -860 -247 33 87
Resultat efter finansnetto 501 -417 -995 -1 474 -440 -601 -841 -230 13 83
Årets resultat 1 1 -2 -4 0 0 117 10 13 83
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 762 1 136 1 156 857 863 398 472 539 532 809
Omsättningstillgångar 1 231 1 934 1 218 1 003 1 555 1 151 1 072 1 198 764 1 108
Tillgångar 1 993 3 071 2 374 1 860 2 419 1 550 1 544 1 737 1 297 1 916
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 384 383 382 384 388 388 389 272 262 249
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 440 1 680 1 699 1 123 1 461 901 682 1 071 639 1 226
Kortfristiga skulder 168 1 007 292 352 570 262 474 394 397 442
Skulder och eget kapital 1 993 3 071 2 374 1 860 2 419 1 550 1 544 1 737 1 297 1 916
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-06
Löner till styrelse & VD - - 414 406 394 380 399 299 194 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 678 262 256 244 242 232 218 179 132
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 231 225 230 252 261 246 182 149 162
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 031 3 075 2 517 2 243 2 818 2 341 2 304 1 917 2 090 2 281
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 667 850 779 638 940 704 714 531 805 905
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 335 446 411 424 381 363 355 240 218 180
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 632 -2 -475 -962 -322 -500 -574 -159 376 240
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -21,48% 9,05% 22,10% -32,09% 33,45% -1,33% 34,50% -34,06% -11,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,19% -13,55% -41,91% -79,09% -18,15% -38,52% -54,02% -12,61% 4,16% 7,10%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,63% -24,48% -63,86% -115,28% -23,36% -42,40% -58,44% -20,64% 3,36% 7,52%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,54% 49,26% 38,96% 19,67% 37,47% 36,72% 37,14% 58,91% 74,95% 50,08%
Rörelsekapital/omsättning 79,69% 54,56% 59,44% 51,02% 52,42% 63,14% 41,91% 75,78% 22,81% 36,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,27% 12,47% 16,09% 20,65% 16,04% 25,03% 25,19% 15,66% 20,20% 13,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 490,48% 139,72% 253,77% 184,09% 191,93% 234,35% 123,42% 149,24% 128,21% 194,80%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...