Visa allt om Blomstermåla Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Blomstermåla Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 216 8 218 7 482 6 996 7 291 7 667 6 862 7 517 9 118 6 573
Övrig omsättning 25 42 267 - 298 708 1 425 190 - 230
Rörelseresultat (EBIT) 1 122 918 422 -61 524 1 088 1 319 1 129 1 619 936
Resultat efter finansnetto 1 123 919 432 -68 480 1 004 1 284 1 114 1 542 872
Årets resultat 755 476 305 29 47 105 704 732 1 011 549
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 065 3 672 3 983 4 128 4 978 4 559 3 747 4 926 2 165 3 063
Omsättningstillgångar 4 897 4 540 4 031 3 973 4 457 4 795 4 372 4 970 4 355 2 750
Tillgångar 10 962 8 212 8 014 8 100 9 435 9 354 8 119 9 896 6 521 5 813
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 588 3 832 3 532 3 327 3 699 3 752 3 717 3 263 2 732 1 965
Obeskattade reserver 2 621 2 476 2 172 2 122 2 222 1 807 950 623 511 386
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 005 262 825 1 212 1 813 2 123 1 801 1 228 1 108 1 553
Kortfristiga skulder 1 749 1 641 1 485 1 439 1 701 1 672 1 651 4 782 2 171 1 908
Skulder och eget kapital 10 962 8 212 8 014 8 100 9 435 9 354 8 119 9 896 6 521 5 813
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 360 360 629 543
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 50 -
Löner till övriga anställda - 2 359 1 991 1 906 1 994 2 088 1 650 1 709 1 743 1 163
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 812 729 729 756 749 647 713 829 702
Utdelning till aktieägare 0 0 125 0 400 100 0 250 200 245
Omsättning 9 241 8 260 7 749 6 996 7 589 8 375 8 287 7 707 9 118 6 803
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 317 1 370 1 247 1 166 1 215 1 278 1 144 1 253 1 303 1 096
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 475 547 470 453 483 503 463 470 466 409
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 967 1 442 1 285 790 1 281 2 127 2 558 1 996 2 702 2 156
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 12,14% 9,84% 6,95% -4,05% -4,90% 11,73% -8,71% -17,56% 38,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,51% 11,51% 6,11% 0,20% 6,41% 12,44% 16,86% 11,94% 26,05% 16,81%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,50% 11,50% 6,55% 0,23% 8,30% 15,18% 19,95% 15,72% 18,63% 14,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 66,83% 70,37% 72,00% 74,26%
Rörelsekapital/omsättning 34,16% 35,28% 34,03% 36,22% 37,80% 40,73% 39,65% 2,50% 23,95% 12,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,50% 70,18% 65,21% 61,51% 56,56% 54,35% 54,41% 37,61% 47,54% 38,58%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 279,99% 276,66% 271,45% 276,09% 262,02% 286,78% 264,81% 103,93% 200,60% 144,13%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...