Visa allt om Puttes Skogsavverkning Aktiebolag
Visa allt om Puttes Skogsavverkning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 771 8 433 6 086 6 838 6 978 6 506 7 798 9 193 7 817 10 635
Övrig omsättning - 600 250 61 262 824 103 62 23 90
Rörelseresultat (EBIT) 1 411 1 144 -576 311 558 -541 -1 950 -779 -489 1 613
Resultat efter finansnetto 1 242 1 033 -618 165 416 -694 -2 006 -773 -494 1 494
Årets resultat 166 1 033 -618 165 416 -694 -556 56 52 1 361
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 670 7 966 6 453 7 694 7 316 6 297 6 228 6 844 7 801 7 114
Omsättningstillgångar 3 599 4 036 2 996 2 483 2 888 3 326 3 640 4 496 4 236 6 078
Tillgångar 11 269 12 002 9 448 10 177 10 204 9 622 9 867 11 340 12 037 13 191
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 057 5 051 4 174 5 442 5 397 5 101 5 922 6 598 6 634 6 736
Obeskattade reserver 1 070 0 0 0 0 0 0 1 450 2 300 2 868
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 460 3 135 2 661 2 515 2 839 2 286 1 965 1 151 852 1 501
Kortfristiga skulder 2 682 3 816 2 613 2 220 1 968 2 235 1 980 2 141 2 250 2 086
Skulder och eget kapital 11 269 12 002 9 448 10 177 10 204 9 622 9 867 11 340 12 037 13 191
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 355 352 356 293
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 675 1 554 1 603 1 362 1 438 1 643 1 413 1 426 1 129 1 051
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 750 691 674 600 554 720 746 763 665 607
Utdelning till aktieägare 300 160 156 650 120 120 128 120 92 89
Omsättning 9 771 9 033 6 336 6 899 7 240 7 330 7 901 9 255 7 840 10 725
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 5 5 5 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 954 2 108 1 217 1 368 1 396 1 084 1 300 1 532 1 303 1 773
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 496 578 466 408 417 406 429 432 368 336
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 666 2 878 795 1 729 1 764 1 364 660 1 742 1 111 3 639
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,87% 38,56% -11,00% -2,01% 7,25% -16,57% -15,17% 17,60% -26,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,52% 10,06% -4,79% 3,37% 5,89% -5,55% -19,70% -6,09% -2,97% 12,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,44% 14,32% -7,44% 5,02% 8,61% -8,21% -24,93% -7,52% -4,58% 15,42%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,83% 94,68% 98,67% 98,29% 90,33% 97,42% 85,01% 82,38% 85,56% 82,46%
Rörelsekapital/omsättning 9,38% 2,61% 6,29% 3,85% 13,18% 16,77% 21,29% 25,62% 25,41% 37,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,28% 42,08% 44,18% 53,47% 52,89% 53,01% 60,02% 67,61% 68,87% 66,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,19% 105,45% 113,59% 110,77% 145,53% 146,67% 182,58% 207,71% 182,67% 282,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...