Visa allt om Sveriges Radio Aktiebolag
Visa allt om Sveriges Radio Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 850 970 2 780 866 2 647 645 2 525 726 2 413 464 2 475 879 2 461 011 2 352 734 2 207 800 2 127 200
Övrig omsättning 59 125 53 702 57 991 57 116 61 179 57 004 52 317 60 437 67 000 63 300
Rörelseresultat (EBIT) -4 725 225 -16 154 -15 523 -32 477 -15 923 -3 653 18 952 -8 300 -21 700
Resultat efter finansnetto -3 148 3 777 -12 485 -8 934 -25 467 -6 946 7 562 22 327 -4 900 200
Årets resultat 449 -3 431 -156 1 174 796 32 4 592 300 600
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 393 883 271 139 274 879 290 680 194 794 223 116 211 491 207 838 189 600 200 700
Omsättningstillgångar 494 169 634 927 600 584 648 539 707 492 617 349 595 644 659 399 632 200 598 400
Tillgångar 888 052 906 066 875 463 939 219 902 286 840 465 807 135 867 237 821 800 799 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 350 901 4 332 4 488 3 314 2 586 2 615 2 692 2 200 2 000
Obeskattade reserver 139 231 145 343 138 947 153 774 165 539 193 333 202 195 196 136 175 600 181 900
Avsättningar (tkr) 15 549 12 906 8 451 5 994 4 347 1 180 1 327 2 918 4 500 5 400
Långfristiga skulder 315 315 315 315 315 315 213 213 200 200
Kortfristiga skulder 731 607 746 601 723 418 774 648 728 771 643 051 600 785 665 278 639 300 609 600
Skulder och eget kapital 888 052 906 066 875 463 939 219 902 286 840 465 807 135 867 237 821 800 799 100
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 3 433 3 313 3 123 2 982 2 923 4 063 4 622 4 421 4 100 2 400
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 999 588 980 325 929 741 891 166 868 668 849 905 816 080 779 564 752 900 721 400
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 443 936 424 175 396 562 370 289 352 418 361 718 342 582 326 759 332 800 295 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 910 095 2 834 568 2 705 636 2 582 842 2 474 643 2 532 883 2 513 328 2 413 171 2 274 800 2 190 500
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 214 1 996 1 830 1 795 1 778 1 817 1 799 1 826 1 805 1 794
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 288 1 393 1 447 1 407 1 357 1 363 1 368 1 288 1 223 1 186
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 678 728 752 724 704 691 666 625 621 585
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 42 364 46 554 36 321 45 114 213 560 58 409 68 905 86 381 47 700 31 300
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,52% 5,03% 4,83% 4,65% -2,52% 0,60% 4,60% 6,56% 3,79% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,35% 0,44% -1,41% -0,90% -2,82% -0,82% 0,94% 2,58% -0,57% 0,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,11% 0,14% -0,47% -0,33% -1,05% -0,28% 0,31% 0,95% -0,21% 0,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -8,33% -4,02% -4,64% -4,99% -0,88% -1,04% -0,21% -0,25% -0,32% -0,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,38% 12,61% 12,87% 13,25% 14,68% 17,26% 18,79% 16,98% 16,02% 16,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 67,55% 85,02% 82,98% 83,67% 97,02% 95,81% 98,85% 98,84% 98,53% 98,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...