Visa allt om Förskolan Olympen Aktiebolag
Visa allt om Förskolan Olympen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 73 570 73 706 74 978 76 122 74 838 49 818 50 748 38 155 21 121 10 434
Övrig omsättning 6 011 5 493 2 193 817 324 269 2 979 35 92 1 189
Rörelseresultat (EBIT) 7 238 87 396 -5 375 3 807 967 7 524 4 086 977 582
Resultat efter finansnetto 4 523 176 462 -5 287 3 908 6 846 7 719 4 186 1 617 592
Årets resultat 1 714 -64 462 -1 578 3 047 6 935 2 993 3 021 645 386
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 262 2 129 7 705 11 074 9 666 6 586 13 931 5 755 1 253 571
Omsättningstillgångar 16 815 21 488 17 899 14 708 18 129 17 612 7 257 4 235 6 219 1 917
Tillgångar 20 077 23 616 25 604 25 782 27 794 24 198 21 188 9 990 7 472 2 489
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 940 12 795 14 359 14 497 16 074 13 028 6 203 3 711 940 643
Obeskattade reserver 0 0 0 0 3 709 3 296 3 424 768 803 242
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 2 170 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 136 10 822 11 245 11 285 8 010 7 874 9 391 5 511 5 730 1 604
Skulder och eget kapital 20 077 23 616 25 604 25 782 27 794 24 198 21 188 9 990 7 472 2 489
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 1 162 1 339 1 442 813 790
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 62
Löner till övriga anställda 27 134 27 524 27 043 30 752 26 051 18 309 17 048 12 387 7 511 3 121
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 866 9 735 9 366 10 897 9 508 7 051 6 624 5 071 2 954 1 645
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 500 250 250
Omsättning 79 581 79 199 77 171 76 939 75 162 50 087 53 727 38 190 21 213 11 623
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 75 76 79 110 67 59 59 75 58 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 981 970 949 692 1 117 844 860 509 364 652
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 514 497 463 382 534 455 430 257 196 365
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 749 830 1 220 -4 673 5 418 2 197 7 904 4 339 1 194 651
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,18% -1,70% -1,50% 1,72% 50,22% -1,83% 33,00% 80,65% 102,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,28% 0,79% 1,96% -20,23% 14,19% 30,11% 36,93% 42,31% 24,37% 24,35%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,90% 0,25% 0,67% -6,85% 5,27% 14,63% 15,42% 11,08% 8,62% 5,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 91,68% 91,02% 91,72% 93,50% 92,56% 92,01% 91,28% 92,60% 92,49%
Rörelsekapital/omsättning 11,80% 14,47% 8,87% 4,50% 13,52% 19,55% -4,21% -3,34% 2,32% 3,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,47% 54,18% 56,08% 56,23% 67,67% 63,88% 41,19% 42,68% 20,32% 32,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 206,67% 198,56% 159,17% 130,33% 226,33% 223,67% 77,28% 76,85% 108,53% 119,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...