Visa allt om Baggeby Värdshus och Pizzeria Aktiebolag
Visa allt om Baggeby Värdshus och Pizzeria Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06 2004-06
Nettoomsättning 3 289 3 015 2 916 2 699 2 791 2 568 2 343 1 956 2 354 2 143
Övrig omsättning 6 39 132 240 178 - - 20 21 27
Rörelseresultat (EBIT) 252 213 67 30 -222 78 5 -144 -54 -192
Resultat efter finansnetto 252 213 66 22 -236 69 -5 -155 -61 -207
Årets resultat 252 213 66 22 -236 69 -5 -155 -61 -207
Balansräkningar (tkr)
2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06 2005-06 2004-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 33 61 93 125 40 31 26 176 338
Omsättningstillgångar 728 410 380 231 163 347 332 358 251 247
Tillgångar 738 444 441 324 288 387 363 384 427 584
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 438 186 -27 -93 -115 121 51 54 69 79
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 6 0 154 233
Kortfristiga skulder 300 257 468 417 403 266 305 330 204 272
Skulder och eget kapital 738 444 441 324 288 387 363 384 427 584
Löner & utdelning (tkr)
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
2005-06
2004-06
Löner till styrelse & VD 195 184 175 118 105 131 156 107 90 2
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 478 460 498 454 496 230 200 165 192 302
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 242 245 258 221 248 143 152 129 163 134
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 295 3 054 3 048 2 939 2 969 2 568 2 343 1 976 2 375 2 170
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 4 5 4 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 658 603 583 675 558 642 586 652 785 714
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 183 179 186 202 173 125 117 136 144 148
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 275 241 99 62 -182 95 18 6 150 -1
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,09% 3,40% 8,04% -3,30% 8,68% 9,60% 19,79% -16,91% 9,85% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,15% 47,97% 15,19% 9,26% -76,74% 20,41% 1,38% -37,50% -12,65% -32,88%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,66% 7,06% 2,30% 1,11% -7,92% 3,08% 0,21% -7,36% -2,29% -8,96%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,66% 63,38% 59,33% 54,46% 49,34% 51,29% 53,27% 54,29% 56,46% 56,46%
Rörelsekapital/omsättning 13,01% 5,07% -3,02% -6,89% -8,60% 3,15% 1,15% 1,43% 2,00% -1,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,35% 41,89% -6,12% -28,70% -39,93% 31,27% 14,05% 14,06% 16,16% 13,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 189,67% 102,33% 54,27% 28,30% 17,62% 100,38% 77,05% 76,67% 72,06% 45,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...