Visa allt om SEAB Städservice AB
Visa allt om SEAB Städservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 755 3 687 3 866 4 325 6 618 4 042 3 856 4 528 4 267 3 692
Övrig omsättning 266 95 81 - 103 211 185 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 217 258 300 12 332 461 236 89 71 335
Resultat efter finansnetto 217 265 300 6 332 457 220 114 -12 313
Årets resultat 167 166 411 0 129 244 153 58 -34 215
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 13 13 44 97 151 61 90 427 521
Omsättningstillgångar 870 1 071 1 388 1 328 1 490 1 125 1 060 1 039 1 321 1 056
Tillgångar 907 1 084 1 400 1 372 1 587 1 275 1 121 1 129 1 747 1 577
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 297 286 576 315 458 456 339 306 508 661
Obeskattade reserver 50 50 0 229 232 119 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 156 39
Kortfristiga skulder 560 747 825 828 898 700 782 824 1 084 878
Skulder och eget kapital 907 1 084 1 400 1 372 1 587 1 275 1 121 1 129 1 747 1 577
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 231 195 285 324 279
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 1 959 2 138 2 262 2 970 1 367 1 430 2 038 1 825 1 204
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 718 700 748 1 163 628 600 898 887 581
Utdelning till aktieägare 170 156 455 150 143 127 127 120 120 119
Omsättning 4 021 3 782 3 947 4 325 6 721 4 253 4 041 4 528 4 267 3 692
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 - 10 5 10 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 536 527 552 618 - 404 771 453 427 462
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 340 319 326 397 - 226 449 321 304 260
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 217 258 331 62 385 527 300 119 252 516
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,84% -4,63% -10,61% -34,65% 63,73% 4,82% -14,84% 6,12% 15,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 24,04% 24,72% 21,43% 1,02% 21,30% 36,24% 21,14% 11,25% 4,12% 22,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,81% 7,27% 7,76% 0,32% 5,11% 11,43% 6,15% 2,80% 1,69% 9,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,61% 93,52% 93,51% 92,79% 94,02% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 97,32%
Rörelsekapital/omsättning 8,26% 8,79% 14,56% 11,56% 8,95% 10,51% 7,21% 4,75% 5,55% 4,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,05% 29,98% 41,14% 35,98% 39,63% 42,64% 30,24% 27,10% 29,08% 41,92%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 155,36% 143,37% 168,24% 160,39% 165,92% 160,71% 135,55% 126,09% 121,86% 120,27%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...