Visa allt om Fräséns Måleri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 * 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning - 26 003 25 254 26 483 21 603 23 641 18 252 16 040 13 287 12 369
Övrig omsättning - 88 0 162 100 33 0 0 265 0
Rörelseresultat (EBIT) - -119 694 2 609 1 932 1 162 2 469 2 756 2 119 3 145
Resultat efter finansnetto - -121 693 2 610 1 929 1 168 5 449 2 602 2 361 3 185
Årets resultat - -109 534 2 022 1 480 883 7 982 1 358 1 344 1 764
Balansräkningar (tkr)
2020-04 * 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - 32 62 90 13 20 64 10 000 9 476 8 900
Omsättningstillgångar - 5 267 6 404 7 635 6 923 6 131 16 648 4 225 5 038 3 268
Tillgångar - 5 299 6 466 7 725 6 936 6 151 16 712 14 226 14 515 12 168
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - 606 2 216 3 682 2 860 1 380 13 393 7 587 8 465 7 121
Obeskattade reserver - 0 11 17 13 0 0 4 796 4 225 3 745
Avsättningar (tkr) - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder - 4 693 4 239 4 026 4 063 4 771 3 319 1 843 1 825 1 302
Skulder och eget kapital - 5 299 6 466 7 725 6 936 6 151 16 712 14 226 14 515 12 168
Löner & utdelning (tkr)
2020-04 *
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 6 354 6 217 4 850 3 429 2 843 2 849
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - - - 2 725 2 511 2 048 1 373 1 295 852
Utdelning till aktieägare - 0 1 500 2 000 1 200 0 12 896 0 70 0
Omsättning - 26 091 25 254 26 645 21 703 23 674 18 252 16 040 13 552 12 369
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 22 22 22 19 18 11 11 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 182 1 148 1 204 1 137 1 313 1 659 1 458 1 329 1 237
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 629 587 545 491 493 647 453 435 413
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar - -103 721 2 636 1 939 1 206 2 513 2 793 2 169 3 263
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 2,97% -4,64% 22,59% -8,62% 29,53% 13,79% 20,72% 7,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -2,25% 10,73% 33,79% 27,96% 19,01% 32,61% 20,15% 16,27% 26,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -0,46% 2,75% 9,86% 8,98% 4,94% 29,86% 17,87% 17,77% 25,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 61,92% 62,10% 62,12% 58,84% 51,61% 59,03% 60,03% 54,07% 65,87%
Rörelsekapital/omsättning - 2,21% 8,57% 13,63% 13,24% 5,75% 73,03% 14,85% 24,18% 15,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. - 11,44% 34,40% 47,84% 41,38% 22,44% 80,14% 78,18% 79,77% 81,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 112,23% 151,07% 189,64% 170,39% 121,02% 477,88% 220,78% 250,74% 235,64%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2020-04 : Flera brister
mer information

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...