Visa allt om Lekanders Golv & Inredningar Aktiebolag
Visa allt om Lekanders Golv & Inredningar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 14 476 15 503 13 105 17 913 14 074 11 911 10 237 8 732 11 242 14 635
Övrig omsättning 1 067 451 85 176 131 5 2 887 183 2
Rörelseresultat (EBIT) 959 171 286 271 270 215 270 261 -313 311
Resultat efter finansnetto 970 174 286 280 279 221 266 227 -296 331
Årets resultat 896 2 131 120 142 49 159 227 43 60
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 152 195 98 53 74 79 59 71 87 77
Omsättningstillgångar 4 300 3 388 3 696 6 049 3 201 3 021 2 615 2 318 2 959 2 982
Tillgångar 4 452 3 582 3 794 6 102 3 275 3 101 2 675 2 390 3 046 3 059
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 884 1 988 1 987 1 856 1 736 1 595 1 546 1 386 1 159 1 116
Obeskattade reserver 0 0 0 0 90 90 90 90 90 446
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 230 300 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 568 1 594 1 808 4 016 1 149 1 416 1 039 913 1 797 1 497
Skulder och eget kapital 4 452 3 582 3 794 6 102 3 275 3 101 2 675 2 390 3 046 3 059
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 845 726 648 725 883 1 192 1 041
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 3 962 3 217 2 659 2 286 2 249 1 411 1 305 1 942 1 845
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 845 1 618 1 635 1 444 1 262 1 057 1 161 1 771 1 399
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 543 15 954 13 190 18 089 14 205 11 916 10 239 9 619 11 425 14 637
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 13 12 12 12 11 9 8 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 114 1 193 1 092 1 493 1 173 1 083 1 137 1 092 1 022 1 330
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 496 478 439 462 402 405 401 453 475 406
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 001 223 314 292 295 245 303 290 -285 335
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,62% 18,30% -26,84% 27,28% 18,16% 16,35% 17,24% -22,33% -23,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,77% 5,16% 7,91% 4,90% 8,89% 7,13% 10,09% 11,46% -9,36% 11,21%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,69% 1,19% 2,29% 1,67% 2,07% 1,86% 2,64% 3,14% -2,54% 2,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 59,88% 50,89% 59,35% 38,45% 45,99% 48,27% 48,45% 45,40% 50,94% 37,36%
Rörelsekapital/omsättning 18,87% 11,57% 14,41% 11,35% 14,58% 13,47% 15,40% 16,09% 10,34% 10,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,78% 55,50% 52,37% 30,42% 55,03% 53,57% 60,27% 60,77% 40,18% 46,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 262,44% 200,44% 189,21% 148,51% 254,92% 192,66% 223,58% 238,44% 159,93% 197,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...