Visa allt om FastPartner Mälarporten AB
Visa allt om FastPartner Mälarporten AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 14 319 12 521 7 958 7 461 7 129 7 107 6 969 6 165
Övrig omsättning - 2 425 - 47 - - 7 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -949 1 641 8 540 4 478 2 534 1 621 884 1 328 1 573 992
Resultat efter finansnetto -1 835 1 641 7 211 2 342 1 325 1 034 193 571 804 270
Årets resultat 620 1 886 5 827 1 581 754 910 970 637 1 043 673
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 72 506 74 034 77 421 72 730 67 058 20 199 20 553 18 552 20 673 22 955
Omsättningstillgångar 4 41 52 2 366 4 773 1 142 1 370 2 073 1 803 1 119
Tillgångar 72 510 74 075 77 473 75 096 71 832 21 341 21 922 20 626 22 476 24 074
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 646 12 026 12 564 6 995 5 599 4 996 4 352 3 748 3 111 2 160
Obeskattade reserver 2 133 2 283 3 079 3 079 2 805 2 563 2 824 3 983 4 298 4 947
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 55 671 57 471 55 080 55 320 55 075 10 930 10 887 8 847 10 307 12 767
Kortfristiga skulder 2 060 2 295 6 750 9 702 8 353 2 853 3 859 4 047 4 759 4 200
Skulder och eget kapital 72 510 74 075 77 473 75 096 71 832 21 341 21 922 20 626 22 476 24 074
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 547 528 528 528 745 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 19 24 14 446 224
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 486 524 505 410 306 141 64
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 185 150 267 367 0 91
Omsättning 0 2 425 14 319 12 568 7 958 7 461 7 136 7 107 6 969 6 165
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 12 521 7 958 7 461 7 129 3 554 3 485 3 083
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 052 1 063 1 071 1 080 549 301 155
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 0 2 425 10 114 7 345 3 899 3 441 3 161 3 536 3 865 3 283
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% 14,36% 57,34% 6,66% 4,66% 0,31% 1,98% 13,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - 11,48% 6,01% 3,55% 7,80% 4,03% 6,44% 7,16% 4,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - 62,11% 36,02% 32,07% 22,30% 12,40% 18,70% 23,09% 16,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,89% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - -46,78% -58,59% -44,99% -22,93% -34,91% -27,78% -42,42% -49,98%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,73% 18,64% 19,32% 12,51% 10,67% 32,26% 29,35% 32,40% 27,61% 23,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,19% 1,79% 0,77% 24,39% 57,14% 40,03% 35,50% 51,22% 37,89% 26,64%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...