Visa allt om Bjärsgårds Lantbruks Aktiebolag
Visa allt om Bjärsgårds Lantbruks Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 31 299 29 886 36 193 31 798 22 650 25 782 23 918 20 119 21 346 14 305
Övrig omsättning 6 692 4 595 4 278 7 344 5 673 5 099 5 270 5 972 6 773 5 991
Rörelseresultat (EBIT) 2 428 -1 067 4 587 173 -2 431 467 1 086 -2 420 -1 166 -4 416
Resultat efter finansnetto 2 340 -977 4 537 48 -2 273 1 587 972 -2 514 -1 120 -4 412
Årets resultat 464 -164 3 724 48 -2 273 1 587 972 -2 461 449 194
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 541 19 598 21 248 22 873 16 972 16 877 16 486 17 546 17 690 17 192
Omsättningstillgångar 17 303 16 209 18 387 9 751 13 590 12 088 12 848 9 711 10 281 10 987
Tillgångar 35 845 35 807 39 634 32 623 30 562 28 965 29 335 27 257 27 970 28 179
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 033 7 569 7 733 4 009 3 961 6 234 4 647 3 675 6 136 5 688
Obeskattade reserver 1 875 0 813 0 0 0 0 0 54 1 741
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Kortfristiga skulder 21 937 24 238 27 088 24 615 22 601 18 731 20 687 19 582 17 781 16 750
Skulder och eget kapital 35 845 35 807 39 634 32 623 30 562 28 965 29 335 27 257 27 970 28 179
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 - 0 102 91 89 88
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 7 765 7 390 7 547 7 742 6 989 6 448 6 116 5 722 4 828 3 839
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 2 719 2 042 1 894 1 882 1 743 1 554 1 539 1 558 1 591 1 415
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 37 991 34 481 40 471 39 142 28 323 30 881 29 188 26 091 28 119 20 296
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 28 28 29 26 27 25 23 22 20 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 118 1 067 1 248 1 223 839 1 031 1 040 915 1 067 894
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 383 344 324 368 322 326 342 342 329 339
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 785 678 6 300 1 571 -1 079 1 907 2 502 -997 1 051 -2 616
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,73% -17,43% 13,82% 40,39% -12,15% 7,79% 18,88% -5,75% 49,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,25% -2,02% 12,09% 0,92% -6,61% 6,36% 4,18% -8,14% -3,11% -14,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,30% -2,42% 13,24% 0,95% -8,92% 7,14% 5,12% -11,03% -4,08% -29,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,71% 47,56% 55,60% 37,31% 51,08% 53,45% 53,68% 43,50% 41,47% 29,50%
Rörelsekapital/omsättning -14,81% -26,87% -24,04% -46,75% -39,78% -25,77% -32,77% -49,06% -35,14% -40,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,49% 21,14% 21,11% 12,29% 12,96% 21,52% 15,84% 13,48% 22,08% 24,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 56,05% 40,52% 41,96% 18,55% 31,42% 37,16% 42,90% 24,05% 32,25% 41,83%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...