Visa allt om Forsa Jord & Skog Aktiebolag
Visa allt om Forsa Jord & Skog Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 6 982 6 419 5 506 5 177 4 874 7 407 4 113 4 472 3 803 3 176
Övrig omsättning 2 090 327 177 506 679 1 208 476 472 621 509
Rörelseresultat (EBIT) 918 1 005 475 -140 562 710 208 -156 428 226
Resultat efter finansnetto 840 905 306 -352 322 402 117 -357 189 75
Årets resultat 205 79 74 -3 7 36 117 -160 16 52
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 424 5 162 4 632 4 793 5 071 4 613 3 887 3 549 3 674 3 410
Omsättningstillgångar 3 763 3 088 2 522 2 285 2 734 3 221 2 610 2 535 2 455 2 227
Tillgångar 9 187 8 250 7 154 7 078 7 806 7 834 6 497 6 083 6 129 5 637
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 567 362 282 209 212 205 191 73 194 178
Obeskattade reserver 1 908 1 328 528 328 682 367 0 0 197 24
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 122 4 901 4 543 4 563 5 154 5 367 4 749 4 534 4 713 4 387
Kortfristiga skulder 2 591 1 660 1 801 1 978 1 759 1 895 1 557 1 476 1 026 1 048
Skulder och eget kapital 9 187 8 250 7 154 7 078 7 806 7 834 6 497 6 083 6 129 5 637
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 770 399 408 388 414
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 246 1 082 - - 843 277 474 303 209
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 490 413 - - 554 261 357 285 240
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 21 0 10 0
Omsättning 9 072 6 746 5 683 5 683 5 553 8 615 4 589 4 944 4 424 3 685
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 5 - - 5 4 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 396 1 284 1 101 - - 1 481 1 028 894 951 794
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 405 354 311 - - 448 242 258 254 220
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 443 1 560 1 112 501 1 069 1 342 578 281 804 580
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,77% 16,58% 6,36% 6,22% -34,20% 80,09% -8,03% 17,59% 19,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,30% 12,62% 6,89% -1,72% 7,49% 9,37% 3,45% -2,29% 7,46% 5,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,55% 16,22% 8,95% -2,36% 12,00% 9,91% 5,45% -3,11% 12,02% 9,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,25% 70,51% 68,69% 52,97% 65,04% 53,58% 51,71% 48,39% 56,03% 59,76%
Rörelsekapital/omsättning 16,79% 22,25% 13,09% 5,93% 20,00% 17,90% 25,60% 23,68% 37,58% 37,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,37% 16,94% 9,70% 6,57% 9,15% 6,07% 2,94% 1,20% 5,48% 3,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 71,17% 42,47% 8,27% 8,04% 25,92% 37,20% 20,30% 19,38% 29,63% 37,79%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...