Visa allt om Stavaträsk Buss & Taxi Aktiebolag
Visa allt om Stavaträsk Buss & Taxi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 921 1 370 1 410 1 223 1 203 2 316 1 854 1 788 1 591 1 589
Övrig omsättning 5 5 - 51 182 14 15 10 - -
Rörelseresultat (EBIT) -54 -11 -37 -133 -61 458 237 313 133 36
Resultat efter finansnetto -72 -28 -37 -133 -61 458 237 314 129 60
Årets resultat -53 -2 -3 -2 4 243 135 152 47 67
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 715 784 289 355 353 511 683 497 436 629
Omsättningstillgångar 1 596 1 625 1 574 1 588 1 670 1 594 1 124 1 056 884 751
Tillgångar 2 310 2 409 1 862 1 943 2 023 2 105 1 808 1 553 1 320 1 381
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 630 1 683 1 685 1 688 1 690 1 685 1 443 1 307 1 155 1 108
Obeskattade reserver 0 19 46 79 213 284 190 139 77 130
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 626 608 2 12 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 54 99 129 163 119 135 175 107 88 143
Skulder och eget kapital 2 310 2 409 1 862 1 943 2 023 2 105 1 808 1 553 1 320 1 381
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 300 300 299 199 225 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 318 581 601 659 197 417 291 292 197 288
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 197 243 272 269 244 333 306 270 207 239
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 926 1 375 1 410 1 274 1 385 2 330 1 869 1 798 1 591 1 589
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 2 2 2 2 4 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 921 685 705 612 602 579 618 596 530 795
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 537 420 444 471 432 234 268 239 236 383
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 15 83 29 -28 68 630 371 450 260 193
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,77% -2,84% 15,29% 1,66% -48,06% 24,92% 3,69% 12,38% 0,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,34% -0,46% -1,99% -6,85% -3,02% 21,76% 13,11% 20,22% 10,15% 4,49%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,86% -0,80% -2,62% -10,87% -5,07% 19,78% 12,78% 17,56% 8,42% 3,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,92% 76,93% 100,00% 100,00% 76,89% 75,91% 76,21% 73,60% 75,36% 69,67%
Rörelsekapital/omsättning 167,43% 111,39% 102,48% 116,52% 128,93% 63,00% 51,19% 53,08% 50,03% 38,26%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,56% 70,48% 92,42% 89,87% 91,30% 89,99% 87,56% 90,60% 91,70% 87,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 955,56% 1 641,41% 1 220,16% 974,23% 1 403,36% 1 180,74% 642,29% 986,92% 1 004,55% 525,17%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...