Visa allt om SMÅTT & GOTT I GRÄSTORP Aktiebolag
Visa allt om SMÅTT & GOTT I GRÄSTORP Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 5 734 6 238 7 067 7 934 11 584 10 225 10 474 8 352 8 234 7 535
Övrig omsättning - 12 10 341 9 85 125 243 155 -
Rörelseresultat (EBIT) 220 -1 003 167 -228 493 741 650 577 691 472
Resultat efter finansnetto 93 -1 125 36 -363 351 653 548 501 611 390
Årets resultat 8 -1 216 31 1 37 331 307 261 361 211
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 101 104 54 90 110 200 236 180 138 143
Omsättningstillgångar 5 199 5 818 6 149 7 320 7 502 4 396 4 306 3 793 3 380 3 137
Tillgångar 5 301 5 922 6 204 7 410 7 613 4 596 4 543 3 973 3 517 3 280
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 068 1 060 2 276 2 245 2 243 2 207 2 003 1 816 1 615 1 254
Obeskattade reserver 0 0 0 133 676 654 475 355 220 117
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 402 1 981 1 855 2 333 1 823 317 276 309 311 309
Kortfristiga skulder 2 830 2 880 2 073 2 700 2 870 1 418 1 790 1 493 1 372 1 600
Skulder och eget kapital 5 301 5 922 6 204 7 410 7 613 4 596 4 543 3 973 3 517 3 280
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 40 393 911 717 702 854 586
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 827 917 975 1 118 705 340 540 445 93 418
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 263 285 305 367 381 522 411 448 408 384
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 127 120 60 0
Omsättning 5 734 6 250 7 077 8 275 11 593 10 310 10 599 8 595 8 389 7 535
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 911 1 560 1 767 1 984 2 896 2 045 2 095 1 670 2 059 1 884
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 374 316 334 395 385 364 338 323 345 349
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 242 -979 202 -167 580 800 711 626 734 601
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,08% -11,73% -10,93% -31,51% 13,29% -2,38% 25,41% 1,43% 9,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,32% -15,87% 3,88% -1,94% 7,32% 16,12% 14,31% 14,52% 19,68% 14,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,92% -15,07% 3,41% -1,81% 4,81% 7,25% 6,21% 6,91% 8,40% 6,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 38,72% 26,16% 38,60% 32,46% 34,10% 37,55% 34,26% 40,22% 39,34% 42,68%
Rörelsekapital/omsättning 41,31% 47,10% 57,68% 58,23% 39,99% 29,12% 24,02% 27,54% 24,39% 20,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,15% 17,90% 36,69% 31,62% 36,01% 58,51% 51,80% 52,14% 50,42% 40,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 82,01% 93,72% 116,11% 107,33% 101,60% 16,01% 38,83% 19,09% 18,29% 15,50%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...