Visa allt om Norrmalms Färghandel Aktiebolag
Visa allt om Norrmalms Färghandel Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 938 2 147 2 326 2 657 2 963 3 023 3 199 3 309 3 200 3 283
Övrig omsättning - - - 182 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -17 46 -191 42 29 -84 38 32 18 -3
Resultat efter finansnetto -25 15 -229 16 15 -103 11 5 -9 -24
Årets resultat -25 15 -229 16 15 -99 8 5 -9 -24
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 230 30 70 114 138 174 190 223 206 179
Omsättningstillgångar 465 606 680 639 720 544 590 724 687 504
Tillgångar 695 636 750 753 859 718 781 947 893 682
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 137 162 147 131 115 100 100 91 87 96
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 57 50 57 2 194 199 237 231 250 112
Kortfristiga skulder 501 425 547 620 550 418 444 625 556 475
Skulder och eget kapital 695 636 750 753 859 718 781 947 893 682
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 300 300 258 305 237 269 270 208 136 160
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 65 40 152 112 183 161 0 56 114 126
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 141 154 181 132 144 133 115 131 194 149
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 938 2 147 2 326 2 839 2 963 3 023 3 199 3 309 3 200 3 283
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 969 1 074 1 163 1 329 1 482 1 512 1 600 1 655 1 600 1 642
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 253 247 296 275 282 282 193 198 195 218
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -17 86 -147 80 64 -47 71 65 75 43
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,73% -7,70% -12,46% -10,33% -1,98% -5,50% -3,32% 3,41% -2,53% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,45% 7,23% -25,47% 5,58% 4,07% -11,70% 4,87% 3,48% 2,02% -0,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -0,88% 2,14% -8,21% 1,58% 1,18% -2,78% 1,19% 1,00% 0,56% -0,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,65% 47,09% 44,15% 45,58% 43,67% 40,59% 38,01% 38,38% 35,69% 35,21%
Rörelsekapital/omsättning -1,86% 8,43% 5,72% 0,72% 5,74% 4,17% 4,56% 2,99% 4,09% 0,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 19,71% 25,47% 19,60% 17,40% 13,39% 13,93% 12,80% 9,61% 9,74% 14,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 17,56% 30,12% 32,91% 18,71% 36,73% 22,25% 23,87% 34,88% 48,02% 18,95%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...