Visa allt om WTC Teknik Holding AB
Visa allt om WTC Teknik Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 105 873 1 555 4 012 4 077 709 1 515 4 197 6 783 5 537
Övrig omsättning 359 383 515 - 2 2 729 2 235 890 40 1
Rörelseresultat (EBIT) 624 -92 -315 16 140 -17 820 716 611 134
Resultat efter finansnetto 405 -267 -719 -118 -34 -160 594 444 290 -148
Årets resultat 270 -224 -565 2 -61 39 287 237 230 -148
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 121 5 365 5 551 3 590 3 783 4 015 4 211 3 904 3 971 4 180
Omsättningstillgångar 194 695 684 1 537 1 058 592 1 019 1 365 2 189 1 312
Tillgångar 5 314 6 061 6 235 5 128 4 840 4 607 5 231 5 269 6 160 5 491
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 812 1 529 1 741 612 610 922 962 705 468 238
Obeskattade reserver 0 0 0 45 97 160 345 145 30 0
Avsättningar (tkr) 375 252 309 0 0 0 0 70 0 0
Långfristiga skulder 2 433 2 592 2 325 2 508 2 500 2 500 2 535 3 113 3 384 3 559
Kortfristiga skulder 694 1 688 1 862 1 962 1 633 1 025 1 389 1 235 2 278 1 695
Skulder och eget kapital 5 314 6 061 6 235 5 128 4 840 4 607 5 231 5 269 6 160 5 491
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 - 1 142 1 108 1 015 876
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda - 27 307 845 1 048 1 026 0 0 0 27
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - 0
Sociala kostnader 0 115 193 395 459 426 462 460 424 346
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 120 30 0 0
Omsättning 2 464 1 256 2 070 4 012 4 079 3 438 3 750 5 087 6 823 5 538
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 437 778 2 006 2 039 355 758 2 099 3 392 2 769
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 98 296 655 793 780 848 854 805 652
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 769 94 -136 208 341 198 1 006 863 908 422
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 141,12% -43,86% -61,24% -1,59% 475,04% -53,20% -63,90% -38,12% 22,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,67% -1,50% -8,52% 0,33% 3,02% 1,87% 15,68% 13,63% 10,15% 2,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,42% -10,42% -34,15% 0,42% 3,58% 12,13% 54,13% 17,11% 9,21% 2,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,03% 82,02% 56,91% 62,31% 75,25% 0,71% 95,51% 63,83% 46,54% 43,80%
Rörelsekapital/omsättning -23,75% -113,75% -75,76% -10,59% -14,10% -61,07% -24,42% 3,10% -1,31% -6,92%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,10% 25,23% 27,92% 12,62% 14,08% 22,57% 23,25% 15,41% 7,95% 4,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 27,95% 39,45% 35,12% 75,38% 61,24% 52,10% 66,52% 110,53% 96,09% 77,40%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...