Visa allt om Peter Janssons Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Peter Janssons Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 26 787 19 519 19 889 17 364 14 014 11 591 9 716 10 144 13 696 11 739
Övrig omsättning 314 193 600 - 72 863 726 35 91 -
Rörelseresultat (EBIT) 8 008 2 871 4 579 4 446 2 070 2 257 835 680 989 216
Resultat efter finansnetto 7 510 2 842 4 549 4 304 1 820 2 197 754 626 893 98
Årets resultat 4 350 1 486 2 888 2 342 333 0 113 178 1 257 119
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 017 15 597 12 419 13 548 15 744 12 367 5 980 7 623 5 419 7 298
Omsättningstillgångar 13 103 6 953 9 099 6 377 6 950 5 488 5 160 4 952 4 540 3 765
Tillgångar 30 120 22 550 21 518 19 926 22 693 17 855 11 140 12 575 9 958 11 063
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 825 9 475 8 990 7 502 5 160 4 827 4 827 4 718 4 540 3 283
Obeskattade reserver 11 102 9 320 8 397 7 559 6 292 4 970 2 785 2 202 1 832 2 697
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 373 6 927 5 325 1 416 1 931 438 1 143
Kortfristiga skulder 6 193 3 754 4 132 4 492 4 314 2 733 2 112 3 723 3 148 3 940
Skulder och eget kapital 30 120 22 550 21 518 19 926 22 693 17 855 11 140 12 575 9 958 11 063
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 805 840 550 685 696 624 639 600 677
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 948 2 507 2 004 1 613 1 595 1 299 1 333 1 972 1 083
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 1 236 1 089 867 735 762 696 722 1 002 686
Utdelning till aktieägare 5 000 1 000 0 400 0 0 0 4 0 0
Omsättning 27 101 19 712 20 489 17 364 14 086 12 454 10 442 10 179 13 787 11 739
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 8 8 6 5 5 5 5 7 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 976 2 440 2 486 2 894 2 803 2 318 1 943 2 029 1 957 2 348
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 636 641 573 586 611 615 535 550 513 494
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 11 929 5 692 7 019 6 682 4 087 2 884 1 915 2 180 3 639 2 292
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 37,24% -1,86% 14,54% 23,90% 20,90% 19,30% -4,22% -25,93% 16,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 26,59% 12,73% 21,28% 22,80% 9,21% 12,87% 7,59% 5,41% 10,32% 2,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,90% 14,71% 23,03% 26,16% 14,91% 19,83% 8,70% 6,70% 7,51% 2,30%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 66,97% 58,09% 58,24% 97,36% 92,68% 93,49% 95,13% 100,00% 100,00% 45,29%
Rörelsekapital/omsättning 25,80% 16,39% 24,97% 10,86% 18,81% 23,77% 31,37% 12,12% 10,16% -1,49%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,33% 74,26% 72,22% 67,24% 43,17% 47,55% 61,76% 50,42% 58,84% 47,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 211,58% 185,22% 220,21% 141,96% 161,10% 200,80% 244,32% 133,01% 144,22% 95,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...