Visa allt om Stentorp i Nyland AB
Visa allt om Stentorp i Nyland AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 716 3 034 5 750 6 441 974 7 163 3 088 5 406 14 902 15 402
Övrig omsättning - 1 - - - 175 - 44 58 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 342 1 110 -442 525 849 607 134 970 -1 095 454
Resultat efter finansnetto 1 342 1 112 -411 557 914 388 4 155 1 706 484 1 341
Årets resultat 769 650 -12 323 503 78 4 083 1 278 1 413 1 079
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 312 551 0 0 0 2 2 055 2 124 2 192 2 260
Omsättningstillgångar 20 121 18 724 18 346 19 207 18 900 18 038 16 268 12 034 10 325 10 040
Tillgångar 20 433 19 275 18 346 19 207 18 900 18 040 18 323 14 158 12 517 12 301
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 329 18 560 17 911 18 123 17 900 17 398 17 799 13 717 12 439 11 027
Obeskattade reserver 1 046 701 423 822 681 452 279 239 0 929
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 58 14 13 262 319 191 244 202 79 346
Skulder och eget kapital 20 433 19 275 18 346 19 207 18 900 18 040 18 323 14 158 12 517 12 301
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 200 100 0 480 0 0 0
Omsättning 3 716 3 035 5 750 6 441 974 7 338 3 088 5 450 14 960 15 402
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 342 1 110 -442 525 851 610 202 1 038 -1 027 520
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 22,48% -47,23% -10,73% 561,29% -86,40% 131,96% -42,88% -63,72% -3,25% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,57% 5,76% -2,22% 2,91% 4,84% 3,36% 22,68% 12,04% 3,95% 10,98%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 36,11% 36,62% -7,10% 8,68% 93,84% 8,47% 134,55% 31,54% 3,32% 8,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,10% 37,18% -7,41% 8,37% 90,35% 7,50% 9,59% 19,92% -6,82% 3,69%
Rörelsekapital/omsättning 539,91% 616,68% 318,83% 294,13% 1 907,70% 249,16% 518,91% 218,87% 68,76% 62,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,59% 99,13% 99,43% 97,69% 97,36% 98,29% 98,26% 98,13% 99,38% 95,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 600,00% 5 442,86% 13 592,31% 1 900,38% 748,90% 2 276,96% 1 134,02% 2 067,82% 2 977,22% 484,97%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...