Visa allt om Säkra Malmö AB
Visa allt om Säkra Malmö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 312 10 925 9 515 8 500 8 929 11 342 8 913 8 040 10 563 11 141
Övrig omsättning 9 610 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 265 2 871 2 056 290 321 374 738 135 1 286 2 237
Resultat efter finansnetto 3 260 2 851 1 976 245 278 323 924 -12 1 405 2 330
Årets resultat 6 69 235 -54 -33 230 0 8 53 226
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 546 3 205 3 030 2 768 2 153 1 623 796 813 65 122
Omsättningstillgångar 3 044 3 189 2 094 1 908 1 401 1 956 3 382 4 864 6 180 7 461
Tillgångar 6 591 6 394 5 124 4 675 3 554 3 579 4 179 5 676 6 244 7 583
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 574 568 499 264 317 350 176 1 375 1 367 1 314
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 470 470
Avsättningar (tkr) 0 0 0 241 241 241 341 521 569 605
Långfristiga skulder 0 64 218 372 526 770 770 770 0 0
Kortfristiga skulder 6 017 5 762 4 406 3 798 2 469 2 217 2 892 3 010 3 838 5 194
Skulder och eget kapital 6 591 6 394 5 124 4 675 3 554 3 579 4 179 5 676 6 244 7 583
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 2 554 20 0 100 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 821 2 794 3 251 3 550 3 400 1 911 4 391 3 755 4 460 3 828
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 063 2 552 1 699 1 891 2 192 2 754 1 656 1 944 2 258 3 059
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 56 1 200 0 0
Omsättning 9 922 10 925 9 515 8 500 8 929 11 342 8 913 8 040 10 563 11 141
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 8 8 8 10 10 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 45 1 561 1 359 1 063 1 116 1 418 891 804 1 056 1 393
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 577 786 728 704 711 929 607 570 682 868
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 274 2 906 2 091 325 356 403 755 157 1 342 2 309
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -97,14% 14,82% 11,94% -4,80% -21,27% 27,25% 10,86% -23,89% -5,19% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 49,55% 44,92% 40,14% 6,31% 9,23% 10,45% 27,52% 3,75% 26,75% 32,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1 046,79% 26,29% 21,62% 3,47% 3,67% 3,30% 12,90% 2,65% 15,81% 22,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -952,88% -23,55% -24,30% -22,24% -11,96% -2,30% 5,50% 23,06% 22,17% 20,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 8,71% 8,88% 9,74% 5,65% 8,92% 9,78% 4,21% 24,22% 27,31% 21,79%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 50,59% 55,35% 47,53% 50,24% 56,74% 88,23% 116,94% 161,59% 161,02% 143,65%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...