Visa allt om Torina Aktiebolag
Visa allt om Torina Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 020 1 311 1 218 1 011 1 095 1 186 1 121 1 005 1 041 1 111
Övrig omsättning 200 - - - - 103 1 175 302 -
Rörelseresultat (EBIT) 171 90 47 -10 -40 66 -2 64 156 87
Resultat efter finansnetto 170 89 47 -10 -46 63 -5 51 139 79
Årets resultat 101 53 52 25 10 34 35 37 1 50
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 589 268 188 168 277 471 408 566 720 391
Omsättningstillgångar 528 434 419 477 510 442 371 260 296 409
Tillgångar 1 117 702 607 645 787 914 779 827 1 016 800
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 619 518 465 412 388 377 343 309 422 422
Obeskattade reserver 91 50 29 49 94 154 139 192 192 55
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 32 32 32 32 32 117 32 32 190 85
Kortfristiga skulder 375 102 80 151 273 264 265 294 212 238
Skulder och eget kapital 1 117 702 607 645 787 914 779 827 1 016 800
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 321 354 243 261 283 266
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 348 348 348 283 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0 - - - -
Sociala kostnader 130 130 133 136 154 161 133 129 120 127
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 0 150 150
Omsättning 1 220 1 311 1 218 1 011 1 095 1 289 1 122 1 180 1 343 1 111
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 510 656 609 506 548 593 561 503 521 556
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 244 242 244 213 240 260 191 195 202 197
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 344 232 148 92 192 341 208 266 459 264
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,20% 7,64% 20,47% -7,67% -7,67% 5,80% 11,54% -3,46% -6,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,31% 12,82% 7,91% -1,24% -5,08% 7,33% -0,26% 7,86% 15,45% 11,00%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,76% 6,86% 3,94% -0,79% -3,65% 5,65% -0,18% 6,47% 15,08% 7,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,71% 64,38% 62,15% 60,34% 69,50% 74,37% 63,25% 60,90% 64,75% 68,86%
Rörelsekapital/omsättning 15,00% 25,32% 27,83% 32,25% 21,64% 15,01% 9,46% -3,38% 8,07% 15,39%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,77% 79,34% 80,33% 69,47% 58,10% 53,66% 57,18% 54,08% 55,14% 57,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 140,80% 425,49% 523,75% 315,89% 186,81% 167,42% 140,00% 88,44% 139,62% 171,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...