Visa allt om Lappmarkens Vilt AB
Visa allt om Lappmarkens Vilt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 499 892 1 337 1 616 2 255 2 007 1 773 1 369 1 199 902
Övrig omsättning - - - - - - 100 - 60 -
Rörelseresultat (EBIT) -86 -57 -200 -7 141 90 196 24 142 -403
Resultat efter finansnetto -85 -58 -114 -2 138 85 193 17 124 -422
Årets resultat -85 -58 -114 3 109 134 127 17 124 -422
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 27 66 43 83 123 188 69 110 173
Omsättningstillgångar 117 231 247 493 697 556 407 228 264 167
Tillgångar 139 258 313 535 780 679 595 297 374 340
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 44 229 287 501 599 490 355 228 211 87
Obeskattade reserver 0 0 0 0 6 17 66 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 75 125 53 53 223
Kortfristiga skulder 95 29 26 34 175 97 48 16 110 30
Skulder och eget kapital 139 258 313 535 780 679 595 297 374 340
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 171 125 20 20 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 50 - - - - -
Löner till övriga anställda 38 95 228 158 278 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 33 45 74 54 83 60 50 26 29 15
Utdelning till aktieägare 0 100 0 100 100 0 1 0 0 0
Omsättning 499 892 1 337 1 616 2 255 2 007 1 873 1 369 1 259 902
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 499 892 1 337 1 616 2 255 2 007 1 773 1 369 1 199 902
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 71 140 302 212 362 236 179 46 49 15
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -80 -51 -162 33 181 180 277 65 190 -288
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -44,06% -33,28% -17,26% -28,34% 12,36% 13,20% 29,51% 14,18% 32,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -61,15% -21,71% -36,10% -0,19% 18,21% 13,25% 33,11% 9,09% 38,77% -117,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -17,03% -6,28% -8,45% -0,06% 6,30% 4,48% 11,11% 1,97% 12,09% -44,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 12,63% 17,83% 18,40% 21,72% 36,10% 32,24% 26,79% 14,90% 26,02% -8,09%
Rörelsekapital/omsättning 4,41% 22,65% 16,53% 28,40% 23,15% 22,87% 20,25% 15,49% 12,84% 15,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,65% 88,76% 91,69% 93,64% 77,36% 74,01% 67,84% 76,77% 56,42% 25,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,16% 796,55% 950,00% 1 450,00% 398,29% 573,20% 847,92% 1 362,50% 184,55% 353,33%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...