Visa allt om Heta Aktiebolag
Visa allt om Heta Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 710 759 783 930 793 848 1 290 1 393 1 005 1 141
Övrig omsättning - - 10 - 20 97 180 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 187 107 178 17 106 -98 1 1 8 2
Resultat efter finansnetto 188 107 180 18 106 -95 4 3 11 4
Årets resultat 144 95 105 9 97 -91 2 2 8 3
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 23 33 8 16 24 25 16 13 30
Omsättningstillgångar 470 471 534 551 515 643 720 724 733 680
Tillgångar 486 494 567 559 531 667 745 740 746 710
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 266 272 327 347 338 391 482 480 478 470
Obeskattade reserver 40 40 55 10 5 0 4 4 4 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 98 98 98 98 98 98 98 98 98 87
Kortfristiga skulder 81 84 87 104 90 178 161 158 166 149
Skulder och eget kapital 486 494 567 559 531 667 745 740 746 710
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 180 0 156 169 308 198 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 12 153 203 0 106 132
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 14 14 12 68 12 111 140 109 102 118
Utdelning till aktieägare 125 150 150 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 710 759 793 930 813 945 1 470 1 393 1 005 1 141
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 710 759 783 930 793 424 645 1 393 503 571
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 15 14 15 247 - 208 265 417 163 194
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 195 117 191 25 114 -88 11 11 24 23
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,46% -3,07% -15,81% 17,28% -6,49% -34,26% -7,39% 38,61% -11,92% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,68% 21,86% 31,75% 3,40% 20,15% -14,24% 0,54% 0,54% 1,34% 0,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,48% 14,23% 22,99% 2,04% 13,49% -11,20% 0,31% 0,29% 1,00% 0,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,79% 67,06% 67,31% 72,80% 56,37% 69,22% 70,62% 70,85% 71,34% 72,83%
Rörelsekapital/omsättning 54,79% 50,99% 57,09% 48,06% 53,59% 54,83% 43,33% 40,63% 56,42% 46,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,15% 61,38% 65,24% 63,39% 64,35% 58,62% 65,09% 65,25% 64,46% 66,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 238,27% 219,05% 229,89% 222,12% 214,44% 122,47% 179,50% 157,59% 125,30% 171,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...