Visa allt om Revider Grafiskt Team Danielsson Aktiebolag
Visa allt om Revider Grafiskt Team Danielsson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 0 0 0 2 475 4 748 6 942 8 331 6 835 7 704 7 493
Övrig omsättning - - - 3 - - 51 42 - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -2 0 -169 132 82 164 177 166 85
Resultat efter finansnetto -1 -1 2 -105 136 86 165 179 172 99
Årets resultat -1 -1 1 2 116 63 121 102 93 55
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 175 0 9 18 27 36 0 0
Omsättningstillgångar 35 37 62 296 1 789 2 170 2 530 2 525 2 314 3 312
Tillgångar 135 137 238 296 1 798 2 188 2 557 2 561 2 314 3 312
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 136 136 237 236 685 669 706 685 703 702
Obeskattade reserver 0 0 0 0 107 129 129 129 89 46
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 1 60 1 007 1 391 1 723 1 748 1 522 2 565
Skulder och eget kapital 135 137 238 296 1 798 2 188 2 557 2 561 2 314 3 312
Löner & utdelning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 0 - - - 640 737 776 428
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 448 454 768 104 95 86 444
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 220 255 330 319 343 352 362
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 100 100 100 100 120 92
Omsättning 0 0 0 2 478 4 748 6 942 8 382 6 877 7 704 7 493
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - 1 238 2 374 3 471 4 166 3 418 3 852 3 747
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 334 356 552 533 590 615 646
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 -2 0 -169 141 91 173 186 166 90
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -47,87% -31,60% -16,67% 21,89% -11,28% 2,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - -34,80% 7,56% 3,93% 6,45% 6,99% 7,69% 2,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - -4,16% 2,86% 1,24% 1,98% 2,62% 2,31% 1,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 28,04% 23,10% 21,90% 19,78% 24,40% 23,64% 24,13%
Rörelsekapital/omsättning - - - 9,54% 16,47% 11,22% 9,69% 11,37% 10,28% 9,97%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 100,74% 99,27% 99,58% 79,73% 42,48% 34,92% 31,33% 30,46% 33,15% 22,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - - 6 200,00% 493,33% 176,86% 142,13% 138,19% 144,45% 147,17% 123,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...