Visa allt om Försäkringsförmedlarna FMIV AB
Visa allt om Försäkringsförmedlarna FMIV AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 445 4 452 4 368 4 001 3 463 2 878 4 830 8 668 3 816 3 606
Övrig omsättning - - - - 1 2 313 3 505 - 6 3 046
Rörelseresultat (EBIT) 1 742 2 571 2 411 2 056 -142 -528 603 146 982 501
Resultat efter finansnetto 1 674 2 493 2 325 2 054 406 -498 522 43 764 210
Årets resultat 1 209 1 833 1 098 1 206 361 -510 384 31 548 146
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 496 5 618 5 740 5 833 5 737 338 438 600 160 176
Omsättningstillgångar 1 823 5 514 4 532 10 104 1 181 3 847 8 388 5 383 5 882 4 687
Tillgångar 6 319 11 132 10 271 15 937 6 918 4 185 8 827 5 983 6 043 4 863
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 179 2 799 2 166 2 568 1 562 1 201 2 051 1 917 2 185 1 937
Obeskattade reserver 1 003 1 003 1 003 470 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 743 2 803 2 966 3 155 4 393 111 310 956 1 165 2 464
Kortfristiga skulder 395 4 527 4 136 9 744 963 2 874 6 466 3 110 2 692 462
Skulder och eget kapital 6 319 11 132 10 271 15 937 6 918 4 185 8 827 5 983 6 043 4 863
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 1 433 955 1 041 553 303
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 526 517 497 491 1 305 0 0 0 506 484
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 353 352 390 343 1 028 839 1 776 572 561 453
Utdelning till aktieägare 1 200 1 830 1 200 1 500 0 0 340 250 300 300
Omsättning 3 445 4 452 4 368 4 001 3 464 5 191 8 335 8 668 3 822 6 652
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 445 4 452 4 368 4 001 1 732 1 439 2 415 4 334 1 908 1 803
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 927 931 901 862 1 167 1 136 1 388 807 811 624
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 864 2 693 2 534 2 203 119 -419 765 206 1 020 545
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,62% 1,92% 9,17% 15,54% 20,33% -40,41% -44,28% 127,15% 5,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 27,60% 23,12% 23,52% 12,91% 7,81% -11,66% 5,94% 1,59% 14,12% 5,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 50,62% 57,82% 55,31% 51,44% 15,59% -16,96% 10,85% 1,10% 22,35% 7,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 12,30% 17,49% 32,94% 90,80% -17,67%
Rörelsekapital/omsättning 41,45% 22,17% 9,07% 9,00% 6,30% 33,81% 39,79% 26,22% 83,60% 117,17%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,86% 32,17% 28,71% 18,29% 22,58% 28,70% 23,24% 32,04% 36,16% 39,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 461,52% 121,80% 109,57% 103,69% 122,64% 133,86% 115,81% 110,39% 85,29% 163,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...