Visa allt om Svenska Turistföreningen STF Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 303 394 299 783 287 456 271 125 252 103 249 855 237 662 222 148 216 973 213 226
Övrig omsättning 8 447 6 582 7 329 4 636 3 113 1 428 1 062 94 268 669
Rörelseresultat (EBIT) -7 231 -2 541 3 384 -11 377 -18 885 -26 750 -19 212 -29 493 -31 435 -28 943
Resultat efter finansnetto -7 250 -2 540 3 357 -11 416 -18 877 -26 520 -18 793 -29 215 -31 378 -28 943
Årets resultat -7 250 -2 540 3 357 -11 416 -18 877 -26 520 -18 793 -29 215 -31 378 -28 943
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 27 521 26 436 24 510 24 783 30 957 17 175 17 628 20 915 25 540 28 651
Omsättningstillgångar 58 097 89 822 84 961 66 658 42 004 43 213 45 957 31 848 24 635 28 217
Tillgångar 85 618 116 258 109 471 91 441 72 961 60 388 63 585 52 763 50 175 56 868
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 319 6 268 6 209 2 852 2 268 2 145 2 145 938 953 941
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 79 299 109 990 103 262 88 589 70 693 58 243 61 440 51 825 49 222 55 927
Skulder och eget kapital 85 618 116 258 109 471 91 441 72 961 60 388 63 585 52 763 50 175 56 868
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 87 325 81 628 74 924 73 751 73 318 68 820 62 375 58 644 57 681 54 694
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 34 948 32 892 28 960 26 629 24 673 21 418 19 780 18 250 18 492 18 283
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 311 841 306 365 294 785 275 761 255 216 251 283 238 724 222 242 217 241 213 895
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 244 236 215 232 228 216 208 208 208 227
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 243 1 270 1 337 1 169 1 106 1 157 1 143 1 068 1 043 939
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 520 504 506 448 449 460 427 411 403 356
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -263 3 691 9 410 -5 707 -13 171 -20 264 -11 900 -21 601 -23 437 -21 569
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,20% 4,29% 6,02% 7,55% 0,90% 5,13% 6,98% 2,39% 1,76% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -8,42% -2,14% 3,13% -12,32% -25,68% -43,83% -29,51% -55,28% -62,48% -50,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,37% -0,83% 1,19% -4,16% -7,43% -10,59% -7,89% -13,13% -14,45% -13,54%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,34% 80,31% 80,61% 80,33% 78,58% 71,94% 73,23% 71,04% 71,98% 72,59%
Rörelsekapital/omsättning -6,99% -6,73% -6,37% -8,09% -11,38% -6,02% -6,51% -8,99% -11,33% -13,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 7,38% 5,39% 5,67% 3,12% 3,11% 3,55% 3,37% 1,78% 1,90% 1,65%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 61,10% 74,61% 75,76% 67,75% 49,09% 62,51% 64,35% 51,82% 40,27% 41,13%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...