Visa allt om Smederna Sverige AB
Visa allt om Smederna Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 164 047 166 857 167 907 128 321 128 310 127 406 90 810 91 108 138 169 121 011
Övrig omsättning 2 229 2 014 1 440 154 1 653 93 17 42 - -
Rörelseresultat (EBIT) 13 337 13 987 4 180 6 711 8 527 8 931 5 901 -2 654 869 10 009
Resultat efter finansnetto 13 403 13 445 3 657 6 464 8 485 8 995 5 808 -2 836 836 9 985
Årets resultat 9 811 9 455 2 795 4 672 4 762 5 678 3 071 -1 213 429 6 600
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 027 28 502 27 656 28 059 10 025 8 471 4 956 3 892 4 867 4 468
Omsättningstillgångar 47 738 37 981 36 929 30 074 32 170 34 709 23 820 15 122 34 235 34 156
Tillgångar 76 765 66 482 64 585 58 133 42 194 43 179 28 776 19 013 39 102 38 625
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 150 28 339 20 384 19 089 16 767 15 905 12 727 10 876 12 789 14 160
Obeskattade reserver 7 785 6 985 5 685 5 685 5 225 3 275 2 000 0 1 622 1 402
Avsättningar (tkr) 150 137 137 137 137 137 137 137 244 558
Långfristiga skulder 5 554 7 238 12 624 13 557 4 675 4 014 1 149 533 988 1 346
Kortfristiga skulder 25 125 23 783 25 754 19 664 15 390 19 848 12 762 7 467 23 458 21 159
Skulder och eget kapital 76 765 66 482 64 585 58 133 42 194 43 179 28 776 19 013 39 102 38 625
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 585 300 - 739 0 549 732 730 690
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - 0
Löner till övriga anställda 37 171 39 966 38 869 30 603 28 091 28 070 21 865 21 213 23 252 20 778
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 14 803 15 620 14 501 12 014 10 956 10 988 7 693 8 532 8 727 8 109
Utdelning till aktieägare 0 0 0 2 350 0 0 1 000 500 700 1 800
Omsättning 166 276 168 871 169 347 128 475 129 963 127 499 90 827 91 150 138 169 121 011
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 113 107 102 91 75 71 70 71 74 68
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 452 1 559 1 646 1 410 1 711 1 794 1 297 1 283 1 867 1 780
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 486 540 540 482 547 573 440 437 458 455
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 16 303 16 299 6 323 8 826 10 614 10 541 7 123 -1 599 2 181 11 354
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,68% -0,63% 30,85% 0,01% 0,71% 40,30% -0,33% -34,06% 14,18% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,83% 21,04% 6,55% 11,64% 20,81% 21,04% 20,58% -13,12% 2,99% 26,48%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,34% 8,38% 2,52% 5,27% 6,84% 7,13% 6,52% -2,74% 0,85% 8,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 55,10% 55,66% 47,65% 67,92% 63,12% 63,50% 63,71% 70,21% 61,11% 62,65%
Rörelsekapital/omsättning 13,78% 8,51% 6,66% 8,11% 13,08% 11,66% 12,18% 8,40% 7,80% 10,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,61% 50,82% 38,43% 40,46% 48,86% 42,42% 49,35% 57,20% 35,69% 39,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 185,51% 152,05% 133,67% 141,64% 195,95% 164,57% 171,77% 168,86% 135,42% 152,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...