Visa allt om Stockholms Stadshus AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 15 617 000 14 974 000 14 249 000 - 13 399 900 12 769 400 12 280 100 11 849 600 11 471 500 11 509 400
Övrig omsättning 874 000 1 330 000 1 783 200 - 789 000 1 728 800 1 787 000 3 540 100 1 793 500 8 140 900
Rörelseresultat (EBIT) 2 588 000 2 503 000 2 903 200 - 1 864 100 1 744 100 2 165 000 3 637 000 1 354 200 7 690 200
Resultat efter finansnetto 2 249 000 1 897 000 2 331 000 - 1 411 400 1 105 200 1 340 700 3 006 400 922 700 7 216 700
Årets resultat 1 858 000 1 596 000 1 912 900 - 1 086 100 733 000 1 050 300 2 503 300 642 200 5 206 400
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 138 729 000 131 102 000 122 245 300 - 108 710 200 100 763 600 85 056 200 80 056 300 74 944 800 69 453 500
Omsättningstillgångar 2 395 000 2 146 000 1 858 400 - 2 326 400 1 961 000 2 139 200 1 699 600 2 223 100 1 725 200
Tillgångar 141 124 000 133 248 000 124 103 700 - 111 036 600 102 724 600 87 195 400 81 755 900 77 167 900 71 178 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 59 571 000 59 142 000 59 254 800 - 57 317 000 56 723 600 47 919 400 48 769 200 46 935 800 46 293 800
Minoritetsintressen 74 000 71 000 65 200 - 46 000 40 400 27 700 24 900 21 400 19 500
Avsättningar (tkr) 3 870 000 3 601 000 3 599 900 - 3 853 700 3 747 200 3 467 900 3 566 100 3 844 000 3 523 000
Långfristiga skulder 122 000 122 000 131 800 - 18 900 18 400 15 100 15 200 16 000 25 800
Kortfristiga skulder 77 561 000 70 312 000 61 052 000 - 49 801 000 42 195 000 35 765 300 29 380 500 26 350 700 21 316 600
Skulder och eget kapital 141 124 000 133 248 000 124 103 700 - 111 036 600 102 724 600 87 195 400 81 755 900 77 167 900 71 178 700
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12 *
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 38 000 37 000 39 100 - 36 800 35 900 35 800 35 800 40 200 38 500
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - - - 0 0 - 0
Löner till övriga anställda 1 521 000 1 447 000 1 364 100 - 1 227 700 1 159 400 1 099 900 1 050 000 1 016 700 1 034 900
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - 0 0 - 0
Sociala kostnader 707 000 684 000 619 300 - 633 400 615 800 578 400 531 300 484 700 543 800
Utdelning till aktieägare 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 491 000 16 304 000 16 032 200 - 14 188 900 14 498 200 14 067 100 15 389 700 13 265 000 19 650 300
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 950 2 967 2 831 - 2 651 2 528 2 392 2 307 2 454 2 499
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 294 5 047 5 033 - 5 055 5 051 5 134 5 136 4 675 4 606
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 801 765 746 - 730 737 728 728 663 665
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 568 000 6 253 000 6 406 800 - 4 972 700 4 570 300 4 723 100 6 044 100 3 587 300 9 783 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,29% 5,09% - - 4,94% 3,98% 3,63% 3,30% -0,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,04% 1,98% 2,49% - 2,24% 2,29% 2,85% 4,93% 2,49% 11,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,42% 17,62% 21,70% - 18,54% 18,46% 20,21% 34,05% 16,76% 71,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,28% 98,18% 98,04% - 97,41% 97,30% 97,44% 97,26% 97,22% 97,38%
Rörelsekapital/omsättning -481,31% -455,23% -415,42% - -354,29% -315,08% -273,83% -233,60% -210,33% -170,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,21% 44,38% 47,75% - 51,62% 55,22% 54,96% 59,65% 60,82% 65,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3,04% 3,00% 2,98% - 4,61% 4,58% 5,87% 5,66% 8,29% 7,93%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12 : Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 46 000 39 000 26 300 - 45 300 34 800 32 100 34 800 34 500 29 900
Rörelseresultat (EBIT) -19 000 -21 000 -25 100 - -24 500 -38 600 -31 100 -36 100 -37 200 -38 600
Resultat efter finansnetto 518 000 475 000 304 800 - 408 000 1 239 100 3 647 100 1 575 900 463 000 402 000
Årets resultat 464 000 417 000 214 700 - 225 700 978 900 3 373 400 1 337 300 403 400 351 600
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 106 000 14 102 000 14 102 000 - 14 102 100 14 101 500 6 601 500 6 573 700 6 573 300 6 573 100
Omsättningstillgångar 10 800 000 11 782 000 13 030 000 - 13 971 300 14 274 100 14 187 700 12 715 700 12 038 000 11 944 600
Tillgångar 24 906 000 25 884 000 27 132 000 - 28 073 400 28 375 600 20 789 200 19 289 400 18 611 300 18 517 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 337 000 25 373 000 26 655 700 - 27 527 300 27 801 600 20 272 700 18 799 300 18 132 100 17 975 400
Obeskattade reserver 0 0 0 - 0 0 0 0 0 31 300
Avsättningar (tkr) 1 000 0 700 - 6 600 11 400 6 800 3 400 3 000 7 900
Långfristiga skulder 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 568 000 511 000 475 600 - 539 500 562 600 509 700 486 700 476 200 503 100
Skulder och eget kapital 24 907 000 25 884 000 27 132 000 - 28 073 400 28 375 600 20 789 200 19 289 400 18 611 300 18 517 700
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12 *
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 2 000 2 000 1 900 - 1 600 8 300 2 2 000 2 000 2 300
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 7 000 7 000 5 900 - 4 900 4 700 4 800 5 300 6 000 6 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 7 000 4 000 5 100 - 3 500 9 600 5 300 3 800 3 200 4 900
Utdelning till aktieägare 1 325 000 0 1 700 000 - 1 000 000 1 000 000 1 000 000 900 000 900 000 750 000
Omsättning 46 000 39 000 26 300 - 45 300 34 800 32 100 34 800 34 500 29 900
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 10 8 - 7 6 6 5 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 111 1 400 1 675 - 1 457 3 783 2 350 2 220 1 767 2 150
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -19 000 -21 000 -25 100 - -24 300 -38 400 -30 900 -35 900 -37 200 -38 500
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 97,72% 98,03% 98,24% - 98,05% 97,98% 97,52% 97,46% 97,43% 97,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 901,41% 2 305,68% 2 739,70% - 2 589,68% 2 537,17% 2 783,54% 2 612,64% 2 527,93% 2 374,20%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12 : Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...