Visa allt om Stockholms Stadshus AB
Visa allt om Stockholms Stadshus AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 14 249 000 - 13 399 900 12 769 400 12 280 100 11 849 600 11 471 500 11 509 400 12 688 600 12 271 900
Övrig omsättning 1 783 200 - 789 000 1 728 800 1 787 000 3 540 100 1 793 500 8 140 900 8 931 800 8 103 300
Rörelseresultat (EBIT) 2 903 200 - 1 864 100 1 744 100 2 165 000 3 637 000 1 354 200 7 690 200 9 283 800 8 773 800
Resultat efter finansnetto 2 331 000 - 1 411 400 1 105 200 1 340 700 3 006 400 922 700 7 216 700 8 643 800 7 923 000
Årets resultat 1 912 900 - 1 086 100 733 000 1 050 300 2 503 300 642 200 5 206 400 6 589 000 6 171 900
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 122 245 300 - 108 710 200 100 763 600 85 056 200 80 056 300 74 944 800 69 453 500 67 247 400 63 796 100
Omsättningstillgångar 1 858 400 - 2 326 400 1 961 000 2 139 200 1 699 600 2 223 100 1 725 200 2 201 100 2 246 800
Tillgångar 124 103 700 - 111 036 600 102 724 600 87 195 400 81 755 900 77 167 900 71 178 700 69 448 500 66 042 900
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 59 254 800 - 57 317 000 56 723 600 47 919 400 48 769 200 46 935 800 46 293 800 42 012 500 36 948 500
Minoritetsintressen 65 200 - 46 000 40 400 27 700 24 900 21 400 19 500 14 800 13 800
Avsättningar (tkr) 3 599 900 - 3 853 700 3 747 200 3 467 900 3 566 100 3 844 000 3 523 000 2 888 600 2 752 300
Långfristiga skulder 131 800 - 18 900 18 400 15 100 15 200 16 000 25 800 27 400 40 200
Kortfristiga skulder 61 052 000 - 49 801 000 42 195 000 35 765 300 29 380 500 26 350 700 21 316 600 24 505 200 26 288 100
Skulder och eget kapital 124 103 700 - 111 036 600 102 724 600 87 195 400 81 755 900 77 167 900 71 178 700 69 448 500 66 042 900
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12 *
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 39 100 - 36 800 35 900 35 800 35 800 40 200 38 500 41 600 35 500
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 364 100 - 1 227 700 1 159 400 1 099 900 1 050 000 1 016 700 1 034 900 1 070 500 1 029 200
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - 0 0 - 0 - -
Sociala kostnader 619 300 - 633 400 615 800 578 400 531 300 484 700 543 800 466 800 822 500
Utdelning till aktieägare 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 16 032 200 - 14 188 900 14 498 200 14 067 100 15 389 700 13 265 000 19 650 300 21 620 400 20 375 200
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 831 - 2 651 2 528 2 392 2 307 2 454 2 499 2 533 2 568
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 033 - 5 055 5 051 5 134 5 136 4 675 4 606 5 009 4 779
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 746 - 730 737 728 728 663 665 642 798
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 406 800 - 4 972 700 4 570 300 4 723 100 6 044 100 3 587 300 9 783 000 11 271 000 10 698 600
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - 4,94% 3,98% 3,63% 3,30% -0,33% -9,29% 3,40% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,49% - 2,24% 2,29% 2,85% 4,93% 2,49% 11,62% 14,23% 14,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,70% - 18,54% 18,46% 20,21% 34,05% 16,76% 71,83% 77,88% 77,13%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,04% - 97,41% 97,30% 97,44% 97,26% 97,22% 97,38% 97,80% 95,57%
Rörelsekapital/omsättning -415,42% - -354,29% -315,08% -273,83% -233,60% -210,33% -170,22% -175,78% -195,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,75% - 51,62% 55,22% 54,96% 59,65% 60,82% 65,04% 60,49% 55,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2,98% - 4,61% 4,58% 5,87% 5,66% 8,29% 7,93% 8,78% 8,37%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12 : Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 26 300 - 45 300 34 800 32 100 34 800 34 500 29 900 29 200 34 900
Rörelseresultat (EBIT) -25 100 - -24 500 -38 600 -31 100 -36 100 -37 200 -38 600 -43 500 -59 300
Resultat efter finansnetto 304 800 - 408 000 1 239 100 3 647 100 1 575 900 463 000 402 000 446 900 1 725 300
Årets resultat 214 700 - 225 700 978 900 3 373 400 1 337 300 403 400 351 600 337 900 1 702 400
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 * 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 14 102 000 - 14 102 100 14 101 500 6 601 500 6 573 700 6 573 300 6 573 100 6 323 300 6 290 300
Omsättningstillgångar 13 030 000 - 13 971 300 14 274 100 14 187 700 12 715 700 12 038 000 11 944 600 13 006 100 13 884 400
Tillgångar 27 132 000 - 28 073 400 28 375 600 20 789 200 19 289 400 18 611 300 18 517 700 19 329 400 20 174 700
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 655 700 - 27 527 300 27 801 600 20 272 700 18 799 300 18 132 100 17 975 400 18 846 300 19 627 000
Obeskattade reserver 0 - 0 0 0 0 0 31 300 96 400 96 400
Avsättningar (tkr) 700 - 6 600 11 400 6 800 3 400 3 000 7 900 7 900 7 900
Långfristiga skulder 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 475 600 - 539 500 562 600 509 700 486 700 476 200 503 100 378 800 443 400
Skulder och eget kapital 27 132 000 - 28 073 400 28 375 600 20 789 200 19 289 400 18 611 300 18 517 700 19 329 400 20 174 700
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12 *
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 900 - 1 600 8 300 2 2 000 2 000 2 300 2 100 2 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 5 900 - 4 900 4 700 4 800 5 300 6 000 6 000 6 900 6 300
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 5 100 - 3 500 9 600 5 300 3 800 3 200 4 900 7 100 9 900
Utdelning till aktieägare 1 700 000 - 1 000 000 1 000 000 1 000 000 900 000 900 000 750 000 925 000 925 000
Omsättning 26 300 - 45 300 34 800 32 100 34 800 34 500 29 900 29 200 34 900
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 - 7 6 6 5 6 6 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 675 - 1 457 3 783 2 350 2 220 1 767 2 150 1 888 2 238
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -25 100 - -24 300 -38 400 -30 900 -35 900 -37 200 -38 500 -43 400 -59 200
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 98,24% - 98,05% 97,98% 97,52% 97,46% 97,43% 97,20% 97,87% 97,63%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 739,70% - 2 589,68% 2 537,17% 2 783,54% 2 612,64% 2 527,93% 2 374,20% 3 433,50% 3 131,35%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2016-12 : Årsredovisning oläslig på film.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...