Visa allt om Labacka Entreprenad Aktiebolag
Visa allt om Labacka Entreprenad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 485 1 378 1 236 1 163 1 263 1 233 1 132 1 113 1 206 1 211
Övrig omsättning - - - - - 218 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 198 115 28 26 151 347 128 136 160 138
Resultat efter finansnetto 159 89 -19 -8 131 292 90 123 119 73
Årets resultat 201 68 9 22 22 67 65 111 98 23
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 840 1 118 1 402 1 626 1 902 2 136 852 1 056 1 263 1 501
Omsättningstillgångar 3 576 3 072 2 550 2 191 1 768 1 301 2 119 1 675 1 291 1 104
Tillgångar 4 416 4 189 3 952 3 817 3 670 3 436 2 970 2 731 2 554 2 605
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 139 938 871 861 839 817 750 685 575 502
Obeskattade reserver 720 820 820 850 890 790 590 590 620 638
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338
Kortfristiga skulder 2 557 2 431 2 262 2 106 1 941 1 829 1 630 1 456 1 360 1 127
Skulder och eget kapital 4 416 4 189 3 952 3 817 3 670 3 436 2 970 2 731 2 554 2 605
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 403 - 350 - 350 356 350 330 347 301
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 50 30 40 60
Löner till övriga anställda 0 384 0 350 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 149 145 133 133 132 134 132 124 133 107
Utdelning till aktieägare 600 0 0 0 0 0 0 0 0 25
Omsättning 1 485 1 378 1 236 1 163 1 263 1 451 1 132 1 113 1 206 1 211
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 485 1 378 1 236 1 163 1 263 1 233 1 132 1 113 1 206 1 211
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 563 534 490 489 495 498 489 454 488 428
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 484 399 312 301 426 616 333 342 398 393
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,76% 11,49% 6,28% -7,92% 2,43% 8,92% 1,71% -7,71% -0,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,55% 3,01% 0,99% 1,00% 4,80% 10,16% 4,55% 5,90% 6,66% 5,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,54% 9,14% 3,16% 3,27% 13,94% 28,30% 11,93% 14,47% 14,10% 12,22%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 68,62% 46,52% 23,30% 7,31% -13,70% -42,82% 43,20% 19,68% -5,72% -1,90%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,51% 37,66% 38,22% 38,97% 40,73% 40,72% 39,89% 40,64% 39,99% 36,90%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 139,69% 126,20% 112,51% 103,89% 90,93% 70,80% 129,69% 114,56% 94,26% 97,25%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...