Visa allt om Kohlswa Gjuteri Aktiebolag
Visa allt om Kohlswa Gjuteri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 60 918 63 776 58 921 54 021 66 221 68 703 76 738 66 495 111 411 85 640
Övrig omsättning 1 071 1 220 854 1 162 940 1 645 2 117 1 155 2 624 8 716
Rörelseresultat (EBIT) -3 877 153 -2 661 -10 716 -2 906 -3 280 5 105 5 797 4 632 3 559
Resultat efter finansnetto -4 679 -770 -3 631 -11 325 -3 955 -3 716 4 706 5 273 3 703 2 986
Årets resultat -1 479 1 230 -3 631 -1 330 -4 266 -2 381 2 665 2 391 1 943 1 349
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 611 13 843 14 227 18 734 16 266 18 160 19 934 17 160 17 813 16 123
Omsättningstillgångar 21 772 27 500 24 217 23 237 34 337 31 085 31 329 37 858 36 795 27 207
Tillgångar 35 383 41 343 38 443 41 971 50 603 49 246 51 263 55 018 54 609 43 330
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 863 7 342 6 112 9 743 11 073 11 212 11 308 13 505 11 114 9 181
Obeskattade reserver 0 0 0 0 9 495 7 711 8 217 7 095 5 514 4 542
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 20 41 56 79
Långfristiga skulder 6 077 7 997 7 745 6 741 2 910 3 090 2 970 3 350 3 635 4 165
Kortfristiga skulder 25 444 26 004 24 587 25 487 27 125 27 233 28 748 31 026 34 289 25 363
Skulder och eget kapital 35 383 41 343 38 443 41 971 50 603 49 246 51 263 55 018 54 609 43 330
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 902 879 852 849 900 779 740 516 2 653 1 871
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 639 639
Löner till övriga anställda 14 172 14 006 12 654 13 115 13 615 15 346 17 334 11 928 23 225 18 800
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 6 335 5 986 5 402 5 903 6 466 7 028 6 820 4 925 7 809 7 106
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 2 500 0 0
Omsättning 61 989 64 996 59 775 55 183 67 161 70 348 78 855 67 650 114 035 94 356
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 39 39 39 39 47 52 62 68 74 72
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 562 1 635 1 511 1 385 1 409 1 321 1 238 978 1 506 1 189
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 553 542 515 522 449 450 408 262 436 378
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 538 1 705 -1 157 -9 164 -406 -581 7 747 7 498 7 430 5 861
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,48% 8,24% 9,07% -18,42% -3,61% -10,47% 15,40% - 30,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -10,77% 0,66% -6,80% -24,86% -5,66% -6,32% 10,11% 10,79% 8,61% 8,89%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,25% 0,43% -4,44% -19,31% -4,32% -4,53% 6,75% 8,93% 4,22% 4,50%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,22% 63,04% 61,74% 58,95% 61,39% 63,78% 72,42% 63,13% 57,26% 58,37%
Rörelsekapital/omsättning -6,03% 2,35% -0,63% -4,17% 10,89% 5,61% 3,36% 10,27% 2,25% 2,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,92% 17,76% 15,90% 23,21% 35,71% 34,31% 33,87% 33,83% 27,62% 28,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 39,35% 53,58% 45,80% 38,83% 69,09% 56,16% 59,78% 76,59% 69,54% 57,49%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...