Visa allt om Åstorps Gård Aktiebolag
Visa allt om Åstorps Gård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 3 646 3 568 2 952 3 237 2 659 2 878 3 298 3 248 2 601 2 557
Övrig omsättning 392 202 15 157 107 13 10 80 143 49
Rörelseresultat (EBIT) 245 404 -99 178 83 -127 -226 385 103 143
Resultat efter finansnetto 186 363 -170 148 24 -217 -306 347 27 240
Årets resultat 133 22 8 0 0 1 0 97 7 137
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 983 3 745 2 439 2 855 2 401 2 699 2 926 2 708 2 776 2 534
Omsättningstillgångar 3 574 3 424 3 037 3 250 2 922 2 903 3 117 3 160 2 941 3 111
Tillgångar 8 557 7 169 5 476 6 106 5 322 5 602 6 044 5 868 5 717 5 645
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 111 2 128 2 106 2 098 2 098 2 098 2 097 2 187 2 090 2 183
Obeskattade reserver 1 448 1 427 1 086 1 263 1 118 1 096 1 317 1 624 1 400 1 400
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 503 2 840 1 801 1 988 1 587 1 799 2 023 1 379 1 565 1 551
Kortfristiga skulder 1 496 774 483 756 519 609 607 678 662 510
Skulder och eget kapital 8 557 7 169 5 476 6 106 5 322 5 602 6 044 5 868 5 717 5 645
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 285 251 368 303 366
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 75 - 0
Löner till övriga anställda 643 636 576 643 569 326 394 341 311 273
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 273 255 252 263 238 243 245 281 248 234
Utdelning till aktieägare 1 000 150 0 0 0 0 0 90 0 100
Omsättning 4 038 3 770 2 967 3 394 2 766 2 891 3 308 3 328 2 744 2 606
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 823 1 784 1 476 1 619 1 330 1 439 1 649 1 624 1 301 1 279
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 462 453 420 464 416 432 452 503 435 434
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 733 724 350 542 544 361 206 770 467 439
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,19% 20,87% -8,80% 21,74% -7,61% -12,73% 1,54% 24,88% 1,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,26% 6,21% -1,46% 3,62% 2,29% -1,93% -3,41% 7,58% 3,03% 5,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,65% 12,47% -2,71% 6,83% 4,59% -3,75% -6,25% 13,70% 6,65% 13,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,96% 72,06% 79,51% 79,18% 91,39% 83,53% 74,20% 84,45% 88,62% 80,17%
Rörelsekapital/omsättning 56,99% 74,27% 86,52% 77,05% 90,37% 79,71% 76,11% 76,42% 87,62% 101,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,87% 45,21% 53,93% 49,60% 54,90% 51,87% 50,75% 57,20% 54,19% 56,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 124,60% 250,00% 299,17% 219,44% 256,65% 261,41% 317,46% 273,89% 280,06% 438,24%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...