Visa allt om Wik:s lantbruk Aktiebolag
Visa allt om Wik:s lantbruk Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 640 1 615 1 704 1 998 2 098 2 298 1 567 2 128 1 870 1 664
Övrig omsättning 451 452 971 351 444 420 626 474 629 402
Rörelseresultat (EBIT) 93 48 -171 -204 -263 -249 -844 -564 -22 -319
Resultat efter finansnetto 85 17 -194 -218 -258 -227 -885 -573 -22 -330
Årets resultat 85 17 -194 -218 -258 -227 -174 2 22 12
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 704 2 174 2 523 1 791 2 033 2 197 2 372 2 698 2 548 2 472
Omsättningstillgångar 954 1 105 1 160 1 490 1 415 1 293 1 335 1 356 1 269 1 185
Tillgångar 2 658 3 279 3 684 3 281 3 448 3 490 3 707 4 054 3 817 3 657
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 867 782 765 959 1 177 1 435 1 663 1 837 1 835 1 813
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 711 1 317 1 415
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 542 811 948 352 830 1 000 1 062 790 300 50
Kortfristiga skulder 1 249 1 686 1 971 1 970 1 440 1 055 983 717 365 379
Skulder och eget kapital 2 658 3 279 3 684 3 281 3 448 3 490 3 707 4 054 3 817 3 657
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 63 152 152 152 107 152 158 0 161
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 32 295 269 157 165 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 15 35 67 56 74 152 159 140 51 46
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 091 2 067 2 675 2 349 2 542 2 718 2 193 2 602 2 499 2 066
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 640 1 615 1 704 1 998 2 098 1 149 784 1 064 935 832
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 56 98 219 211 258 278 292 231 110 107
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 445 414 277 265 237 261 -301 26 548 215
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,55% -5,22% -14,71% -4,77% -8,70% 46,65% -26,36% 13,80% 12,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,44% 1,83% -4,21% -5,49% -6,12% -5,24% -22,52% -13,49% -0,08% -8,12%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,20% 3,72% -9,10% -9,01% -10,06% -7,96% -53,29% -25,70% -0,16% -17,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 52,13% 65,94% 32,69% 48,45% 46,76% 59,88% 45,56% 50,38% 67,91% 55,47%
Rörelsekapital/omsättning -17,99% -35,98% -47,59% -24,02% -1,19% 10,36% 22,46% 30,03% 48,34% 48,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,62% 23,85% 20,77% 29,23% 34,14% 41,12% 44,86% 57,94% 72,92% 77,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3,68% 3,38% 8,07% 7,26% 9,51% 9,19% 14,34% 36,96% 92,05% 87,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...