Visa allt om Sandslåns Varv AB
Visa allt om Sandslåns Varv AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 770 1 129 717 625 929 560 466 1 008 654 498
Övrig omsättning 23 - 95 65 14 73 166 111 170 466
Rörelseresultat (EBIT) 119 -468 101 33 158 -73 -58 109 -354 -215
Resultat efter finansnetto -178 909 109 55 143 -92 -90 76 -440 -256
Årets resultat -227 577 109 55 143 -92 -90 76 -440 -256
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 565 578 627 663 616 629 1 640 1 607 1 714 1 715
Omsättningstillgångar 1 059 1 554 405 298 419 325 271 437 305 442
Tillgångar 1 624 2 132 1 032 962 1 035 955 1 911 2 044 2 020 2 157
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 075 1 302 725 616 561 417 510 599 523 565
Obeskattade reserver 229 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 90 126 162 198 259 308 776 719 846 1 053
Kortfristiga skulder 230 505 145 148 215 230 625 726 651 539
Skulder och eget kapital 1 624 2 132 1 032 962 1 035 955 1 911 2 044 2 020 2 157
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 394 71 73 108 0 0 79 73 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 124 22 23 33 0 0 16 24 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 793 1 129 812 690 943 633 632 1 119 824 964
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 770 1 129 717 625 929 - 466 1 008 654 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 521 98 101 145 - - 96 97 -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 174 -419 150 73 190 -51 21 218 -245 -183
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -31,80% 57,46% 14,72% -32,72% 65,89% 20,17% -53,77% 54,13% 31,33% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,33% 42,92% 11,53% 6,86% 15,27% -7,64% -3,04% 5,33% -17,52% -9,97%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,45% 81,05% 16,60% 10,56% 17,01% -13,04% -12,45% 10,81% -54,13% -43,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,51% 82,91% 89,12% 93,28% 85,68% 94,46% 96,57% 98,91% 90,37% -93,17%
Rörelsekapital/omsättning 107,66% 92,91% 36,26% 24,00% 21,96% 16,96% -75,97% -28,67% -52,91% -19,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 77,19% 68,39% 70,25% 64,03% 54,20% 43,66% 26,69% 29,31% 25,89% 26,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 460,43% 307,72% 189,66% 113,51% 134,42% 84,78% 22,56% 38,15% 21,35% 51,21%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...