Visa allt om SKL International AB
Visa allt om SKL International AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 49 678 36 295 31 335 37 526 30 446 23 885 26 464 23 113 23 548 29 707
Övrig omsättning - 130 378 167 10 19 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 604 6 50 1 445 2 384 260 846 1 549 649 477
Resultat efter finansnetto 3 515 56 143 1 364 2 422 198 813 1 508 1 140 518
Årets resultat 1 936 33 102 1 056 1 304 139 596 1 111 818 272
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 87 83 147 238 309 217 232 251 114 110
Omsättningstillgångar 21 501 14 034 12 831 16 215 14 475 8 954 10 118 11 306 16 476 17 710
Tillgångar 21 588 14 116 12 978 16 453 14 784 9 171 10 350 11 557 16 590 17 820
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 987 7 051 7 070 7 495 7 091 5 857 6 016 5 975 5 273 7 686
Obeskattade reserver 1 575 625 625 625 625 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 026 6 440 5 283 8 333 7 068 3 314 4 334 5 582 11 317 10 134
Skulder och eget kapital 21 588 14 116 12 978 16 453 14 784 9 171 10 350 11 557 16 590 17 820
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 094 988 973 995 929 865 695 764 670 851
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 8 883 7 493 6 612 5 750 5 429 5 322 4 848 3 729 3 107 4 171
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 4 330 3 806 3 127 3 033 3 020 3 102 2 148 1 644 1 635 1 761
Utdelning till aktieägare 0 0 51 528 652 70 298 555 409 3 230
Omsättning 49 678 36 425 31 713 37 693 30 456 23 904 26 464 23 113 23 548 29 707
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 13 14 14 12 14 11 8 7 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 312 2 792 2 238 2 680 2 537 1 706 2 406 2 889 3 364 4 244
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 947 967 788 718 821 690 646 736 754 968
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 676 79 141 1 573 2 518 352 943 1 646 707 554
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 36,87% 15,83% -16,50% 23,25% 27,47% -9,75% 14,50% -1,85% -20,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 16,90% 0,83% 1,36% 8,93% 16,84% 3,49% 8,70% 14,16% 7,58% 4,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,34% 0,32% 0,56% 3,91% 8,18% 1,34% 3,40% 7,08% 5,34% 2,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 21,09% 20,92% 24,09% 21,00% 24,33% 23,61% 21,86% 24,77% 21,91% 25,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 47,32% 53,40% 58,23% 48,52% 51,08% 63,86% 58,13% 51,70% 31,78% 43,13%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 195,00% 217,92% 242,87% 194,59% 204,80% 270,19% 233,46% 202,54% 145,59% 174,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...