Visa allt om Kiruna MejeriFrakt Aktiebolag
Visa allt om Kiruna MejeriFrakt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 19 312 19 985 18 382 18 133 19 584 15 695 13 773 15 112 15 598 15 630
Övrig omsättning 161 304 70 100 102 27 435 55 22 25
Rörelseresultat (EBIT) 1 342 1 214 335 -78 838 447 145 307 309 -15
Resultat efter finansnetto 1 330 1 226 356 -74 828 417 134 284 254 -68
Årets resultat 849 665 199 -1 536 439 48 262 157 -5
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 161 2 899 1 711 1 639 1 038 1 193 1 029 1 342 1 619 1 760
Omsättningstillgångar 4 581 4 469 3 708 3 680 4 294 3 406 2 951 3 097 3 200 2 772
Tillgångar 6 742 7 368 5 419 5 319 5 332 4 599 3 979 4 439 4 819 4 532
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 451 3 002 2 437 2 338 2 339 1 853 1 464 1 416 1 184 1 027
Obeskattade reserver 1 274 1 035 663 565 639 541 716 645 719 683
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 123 204 114 109 104 149 127 223 319 414
Kortfristiga skulder 1 893 3 128 2 205 2 307 2 249 2 057 1 672 2 155 2 597 2 408
Skulder och eget kapital 6 742 7 368 5 419 5 319 5 332 4 599 3 979 4 439 4 819 4 532
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 4 856 4 895 5 086 5 788 4 621 4 342 4 998 5 321 4 968
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 1 693 1 419 1 467 1 690 1 570 1 489 1 464 1 808 1 824
Utdelning till aktieägare 350 400 100 100 0 50 50 0 30 0
Omsättning 19 473 20 289 18 452 18 233 19 686 15 722 14 208 15 167 15 620 15 655
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 14 14 15 19 15 14 17 19 20
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 486 1 428 1 313 1 209 1 031 1 046 984 889 821 782
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 496 483 472 454 411 430 437 400 393 352
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 088 1 965 742 259 1 155 822 583 741 716 282
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,37% 8,72% 1,37% -7,41% 24,78% 13,95% -8,86% -3,12% -0,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,93% 16,97% 6,81% -1,13% 15,92% 10,05% 3,97% 7,05% 6,70% -0,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 6,96% 6,25% 2,01% -0,33% 4,34% 2,94% 1,15% 2,07% 2,07% -0,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 13,92% 6,71% 8,18% 7,57% 10,44% 8,60% 9,29% 6,23% 3,87% 2,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 65,93% 51,70% 54,51% 52,24% 52,70% 48,96% 50,06% 42,61% 35,31% 33,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 242,00% 142,87% 163,63% 155,18% 188,71% 161,84% 171,71% 141,30% 118,52% 110,13%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...