Visa allt om Lammet & Grisen i Sälen Aktiebolag
Visa allt om Lammet & Grisen i Sälen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 27 473 26 576 24 691 21 392 19 843 19 355 20 455 18 664 16 256 14 787
Övrig omsättning 1 116 622 840 648 780 638 517 329 293 306
Rörelseresultat (EBIT) 1 616 2 113 2 393 561 977 2 676 2 793 2 400 1 112 1 668
Resultat efter finansnetto 1 262 1 689 1 833 177 662 2 422 2 675 2 348 858 1 444
Årets resultat 2 608 1 046 641 -22 356 1 456 1 532 1 404 500 782
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 318 24 104 21 756 19 170 8 761 9 575 9 736 10 242 10 858 11 108
Omsättningstillgångar 5 643 6 722 6 698 6 864 6 436 5 916 4 023 2 094 2 823 2 172
Tillgångar 31 961 30 826 28 454 26 034 15 197 15 491 13 759 12 336 13 681 13 280
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 451 3 843 2 798 4 157 4 179 3 822 2 366 1 834 3 475 2 975
Obeskattade reserver 1 736 3 848 3 532 2 553 2 553 2 526 2 066 1 506 1 109 886
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 20 128 17 264 18 364 15 500 7 000 7 000 7 060 7 400 8 000 8 300
Kortfristiga skulder 4 645 5 872 3 760 3 824 1 464 2 142 2 267 1 595 1 097 1 119
Skulder och eget kapital 31 961 30 826 28 454 26 034 15 197 15 491 13 759 12 336 13 681 13 280
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 780 882 982 735 671
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 8 773 7 605 6 946 7 506 7 027 5 334 5 307 4 888 4 389 3 600
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 2 922 1 929 1 967 2 112 1 893 1 698 1 639 1 959 2 020 1 909
Utdelning till aktieägare 5 100 1 000 0 2 000 0 0 0 1 000 945 0
Omsättning 28 589 27 198 25 531 22 040 20 623 19 993 20 972 18 993 16 549 15 093
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 24 23 22 21 20 18 18 18 17 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 145 1 155 1 122 1 019 992 1 075 1 136 1 037 956 986
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 505 431 419 479 422 461 442 454 437 432
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 153 3 443 3 641 1 472 1 655 3 358 3 484 3 103 1 840 2 378
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,38% 7,63% 15,42% 7,81% 2,52% -5,38% 9,60% 14,81% 9,93% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,06% 6,86% 8,43% 2,17% 6,46% 17,31% 20,31% 21,25% 9,93% 14,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,88% 7,96% 9,72% 2,65% 4,94% 13,85% 13,66% 14,05% 8,36% 13,06%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 71,57% 69,91% 71,26% 72,95% 73,37% 72,14% 71,90% 72,09% 70,59% 72,92%
Rörelsekapital/omsättning 3,63% 3,20% 11,90% 14,21% 25,06% 19,50% 8,58% 2,67% 10,62% 7,12%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 21,29% 22,20% 19,52% 23,19% 39,88% 36,69% 28,26% 23,66% 31,24% 27,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 29,28% 54,90% 86,86% 93,10% 259,56% 145,24% 62,33% 14,36% 108,93% 66,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...