Visa allt om Smedsbo Gård Aktiebolag
Visa allt om Smedsbo Gård Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 055 1 651 2 174 2 208 2 077 787 579 807 413 863
Övrig omsättning 256 386 164 252 267 348 273 193 593 440
Rörelseresultat (EBIT) -20 124 -14 108 16 -27 -173 -135 167 -61
Resultat efter finansnetto -56 71 -78 -94 -97 -82 -196 -156 143 -63
Årets resultat -56 71 -78 -94 -97 -82 -125 87 102 7
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 638 1 376 1 190 1 476 1 769 868 1 022 1 044 1 239 697
Omsättningstillgångar 713 760 863 1 060 902 1 030 1 023 926 806 633
Tillgångar 2 351 2 136 2 053 2 536 2 670 1 898 2 046 1 969 2 044 1 330
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 345 401 331 409 502 599 681 806 720 618
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 70 347 347
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 642 1 359 1 172 1 582 1 766 986 1 090 454 536 190
Kortfristiga skulder 364 376 550 545 402 313 274 639 442 174
Skulder och eget kapital 2 351 2 136 2 053 2 536 2 670 1 898 2 046 1 969 2 044 1 330
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 69 72 46 56 28 106
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 40 212 308 79 122 36 112 76 200
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 10 51 80 17 32 27 57 22 100
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 311 2 037 2 338 2 460 2 344 1 135 852 1 000 1 006 1 303
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 055 1 651 2 174 1 104 1 039 394 290 404 207 432
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 13 80 266 195 85 113 56 110 65 203
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 366 488 272 403 313 131 -34 63 311 60
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -36,10% -24,06% -1,54% 6,31% 163,91% 35,92% -28,25% 95,40% -52,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,77% 5,81% -0,68% 4,38% 0,79% -1,21% -8,31% -6,40% 8,37% -3,53%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,71% 7,51% -0,64% 5,03% 1,01% -2,92% -29,36% -15,61% 41,40% -5,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 47,96% 35,31% 37,03% 41,26% 54,98% 88,18% 66,32% 86,49% 100,00% 75,09%
Rörelsekapital/omsättning 33,08% 23,26% 14,40% 23,32% 24,07% 91,11% 129,36% 35,56% 88,14% 53,19%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,67% 18,77% 16,12% 16,13% 18,80% 31,56% 33,28% 43,49% 47,45% 65,25%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 68,41% 83,51% 73,09% 97,06% 120,90% 40,58% 60,22% 10,49% 11,76% 49,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...